Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:5

Informatie geldend op 01-01-2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Algemene Regeling SZW-subsidies
  Artikel: 5
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:15, 4:6
 7. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie
  Bijlage: bijlage
 8. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
  Artikelen: 4, 11
 9. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 10. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 4
 11. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikel: 3
 12. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 2
 13. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
  Artikel: 3
 14. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
  Artikel: 4
 15. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
  Artikel: 4
 16. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 17. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 5
 18. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikel: 3
 19. Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 2, 9
 21. Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
  Artikel: 4
 22. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
  Artikel: 1
 23. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.6, 4.4
 24. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 25. Besluit milieusubsidies
  Artikel: 5
 26. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikelen: 6.1.3.2, 6.3.1.4, 6.3.3.2
 27. Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikel: 58
 28. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel: 18
 29. Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van het Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water
 30. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
  Artikel: 6
 31. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: bijlage
 32. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader GWW-FDW, derde call
 33. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Fonds)
  Bijlage: bijlage
 34. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 36. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid)
  Bijlage: bijlage
 37. Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)
  Tekst: tekst
 38. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 39. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 1
 40. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 41. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 42. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 43. Dienstenwet
  Artikel: 32
 44. Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
  Bijlage: Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
 45. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 20, 44
 46. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 47. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 48. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 49. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 50. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 9
 51. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
  Artikel: 27
 52. Kaderregeling VWS-subsidies
  Artikel: 13
 53. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
  Artikelen: 4, 27
 54. Kieswet
  Artikelen: G 1, G 2, G 2a, G 3
 55. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 11, 24, 32, 40, 46
 56. Promit-regeling 1998
  Artikel: 8
 57. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 7
 58. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 8
 59. Regeling InnovatieImpuls Onderwijs
  Artikel: 19
 60. Regeling LNV-subsidies
  Artikel: 4:57
 61. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  Artikel: 3
 62. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Artikel: 4
 63. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 10
 64. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikelen: 6, 11
 65. Regeling aquacultuur
  Artikelen: 6.3.3, 7.3.3
 66. Regeling cofinanciering sectorplannen
  Artikel: 1.5
 67. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
  Artikelen: 1.5, 2.3
 68. Regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016
  Artikel: 8
 69. Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten
  Artikel: 20a
 70. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel
 71. Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017
  Artikelen: 10, 25
 72. Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen
  Artikel: 9
 73. Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet
  Artikel: 1
 74. Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD
  Bijlage: bijlage
 75. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
  Artikel: 6
 76. Regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school
  Artikel: 8
 77. Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
  Artikelen: 7, 13, 19
 78. Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
  Artikel: 5
 79. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Artikel: 4
 80. Regeling verdeling op afroep
  Artikel: 3
 81. Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016
  Artikelen: 11, 12, 21, 23
 82. Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)
  Tekst: tekst
 83. Registratie geïndiceerde leerlingen (2004-2005)
  Tekst: tekst
 84. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 2
 85. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 86. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 7, 32
 87. Subsidieregeling BIOS PO en VO
  Artikel: 5
 88. Subsidieregeling Libertas Noodfonds
  Artikel: 6
 89. Subsidieregeling Vios po en vo
  Artikel: 5
 90. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
  Artikel: 10
 91. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
  Artikel: 4
 92. Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie
  Artikel: 8
 93. Subsidieregeling emancipatie 2011
  Artikel: 3.3
 94. Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s
  Artikel: 5
 95. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
  Artikel: 1.3
 96. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 11
 97. Subsidieregeling kinderopvang
  Artikel: 4b
 98. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek
  Artikel: 2
 99. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 6
 100. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 17
 101. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 102. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 103. Tenderregeling Werkplezier 2013
  Artikel: 10
 104. Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
  Artikel: 7
 105. Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang
  Artikel: 9
 106. Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014–2020
  Artikel: 2.7
 107. Vaststellingsbesluit beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (coördinatie en afstemming van NGO inbreng in het Global Fund to fight Aids etc.)
  Bijlage: bijlage
 108. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Artikel: 8
 109. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 110. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 111. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 112. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2l, 2n, 24, 25, 27, 37, 43, 43a, 45
 113. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.11
 114. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 43
 115. Wet milieubeheer
  Artikel: 19.5
 116. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 81, 84
 117. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 30
 118. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 5:23, 5:77, 5:9a
 119. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30c
 120. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 50
 121. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 9
Terug naar begin van de pagina