Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.4

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 2. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 84
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 2.2
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:1, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27, 1
 4. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 4
 5. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 4
 7. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 5
 9. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 10. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  Artikel: 4
 11. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 6
 12. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel: 20
 13. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 49
 14. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen: 14, 22
 15. Besluit geluidhinder
  Artikel: 4.20
 16. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
  Artikelen: 17, 27
 17. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel: 5
 18. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 2, 15, 16, 17
 19. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen: 2, 4
 20. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 1.6
 21. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel: 8
 22. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 23. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikelen: 5, 6
 24. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 4.1
 25. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.2.1a
 26. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 4
 27. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen: 45, 46, 47
 28. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 29. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen: 6.1.4, 6.2.1
 30. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 31. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 32. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.11
 33. Dienstenwet
  Artikel: 31
 34. Drank- en Horecawet
  Artikel: 6
 35. Drinkwaterwet
  Artikel: 4
 36. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 9
 37. Flora- en faunawet
  Artikelen: 21, 75a
 38. Gemeentewet
  Artikel: 150
 39. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: XI
 40. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.12
 41. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.5a
 42. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 43. Kernenergiewet
  Artikelen: 17, 20, 20a, 29a, 34
 44. Loodsenwet
  Artikel: 16
 45. Mededingingswet
  Artikelen: 9, 13, 15, 89a
 46. Meststoffenwet
  Artikel: 43
 47. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 94, 98
 48. Mijnbouwwet
  Artikelen: 31d, 34, 40
 49. Monumentenwet 1988
  Artikelen: 14a, 38, 44
 50. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 51. Natuurbeschermingswet 1998
  Artikelen: 7, 11, 19a, 46b, 47b
 52. Onteigeningswet
  Artikelen: 63, 63, 78, 123
 53. Ontgrondingenwet
  Artikelen: 10, 10c, 26
 54. POP-besluit milieubeheer
  Artikel: 5
 55. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen: 6, 10
 56. Postbesluit 2009
  Artikel: 18
 57. Postwet 2009
  Artikel: 13d
 58. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikel: 30
 59. Provinciewet
  Artikel: 147
 60. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 10
 61. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012
  Artikel: 2
 62. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 63. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 6, 7
 64. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.10, 3.3, 4.1, 6b.1
 65. Tracéwet
  Artikelen: 11, 14, 20
 66. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 67. Waterbesluit
  Artikelen: 6.1c*, 4.1, 4.14, 5.2, 6.1b, 6.9
 68. Waterschapswet
  Artikelen: 4, 79
 69. Waterwet
  Artikelen: 5.6, 5.9, 6.16, 6.26, 6.27
 70. Wegenwet
  Artikelen: 11, 34, 35
 71. Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
  Artikel: 2
 72. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 3
 73. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.10, 3.12, 3.16, 3.2, 4.2, 6.1
 74. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 2a
 75. Wet bereikbaarheid en mobiliteit
  Artikel: 30
 76. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen: 11, 20, 21, 22
 77. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 25, 32
 78. Wet bodembescherming
  Artikelen: 55e, 65, 66
 79. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel: 7
 80. Wet geluidhinder
  Artikelen: 67, 87j, 110c
 81. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 2
 82. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen: 81a, 112, 113, 114
 83. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 10c
 84. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikelen: 18, 46, 64, 67
 85. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.25g, 8.48, 8a.48, 8a.50a, 8a.60, 10.39
 86. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 48
 87. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6, 1.3, 1.3b, 4.1a, 4.4, 5.12, 5.9, 7.24, 7.27, 7.32, 7.35, 7.6, 8.42, 10.64, 10.9, 11.14, 11.32, 11.60, 13.1, 13.10, 13.11, 14.1, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.3, 20.5
 88. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 38
 89. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 72
 90. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.31, 3.8, 3.9a, 4.2, 4.4, 6.14
 91. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel: IV
 92. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 15
 93. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: VIII
 94. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel: 11

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina