Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 19
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 4. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 8, 13
 6. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Derde landen beleid
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel Model verplichte reglement
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel factureringstermijnen energie
  Artikel: 6
 16. Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels aanvraag verklaring van vakbekwaamheid
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 1
 21. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 2
 22. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 23. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
  Artikel: 2
 24. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 25. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 26. Circulaire aanpassing signaleringsprocedure Paspoortwet bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten
  Tekst: tekst
 27. Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
  Bijlage: Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
 28. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 29. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 30. Mandaatbesluit NIWO
  Artikel: 1
 31. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikel: 1
 32. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 33. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 34. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 30, 39, 55, 60, 85, 97
 35. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 23
 36. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikel: 1
 37. Regeling Cliëntenparticipatie SVB
  Artikel: 1
 38. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  Artikel: 1
 39. Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute
  Artikel: 10
 40. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
  Artikel: 1
 41. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 42. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 44. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
  Artikel: 1
 45. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
  Artikel: 1
 46. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 47. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 48. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: 7
 49. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 50. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 51. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 52. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 53. Wet bodembescherming
  Artikelen: 39, 39d
 54. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 29, 39n, 47
 55. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.12
 56. Wet privatisering ABP
  Artikel: 7
 57. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VI
 58. Woningwet
  Artikel: 7a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
Terug naar begin van de pagina