Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp
 2. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 3. Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)
 4. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 5. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 6. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 7. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 8. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 9. Algemeen machtigingsbesluit SER
 10. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 11. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
 12. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
 13. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 14. Beleidsregel boete werknemer 2013
 15. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 16. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 17. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor
 18. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 19. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten
 20. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2013
 21. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 22. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 23. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
 24. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 25. Beleidsregel trillinghinder spoor
 26. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 27. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 28. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 29. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 30. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
 31. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 32. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 33. Beleidsregels nevenactiviteiten 2009
 34. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 35. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 36. Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep
 37. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 38. Beleidsregels programmaquota
 39. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
 40. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie
 41. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 42. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 43. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 44. Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005
 45. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 46. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 47. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 48. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 49. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 50. Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
 51. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
 52. Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010
 53. Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010
 54. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 55. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 56. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 57. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 58. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 59. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 60. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 61. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 62. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 63. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 64. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 65. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 66. Besluit buitengerechtelijke kosten
 67. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 68. Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster
 69. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht niet-personele aangelegenheden Kadaster
 70. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 71. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 72. Besluit GZP toezichthouders tuchtrecht 2003
 73. Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003
 74. Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2006
 75. Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 76. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZ 2013
 77. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 78. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
 79. Besluit inzake volginnovatie 2012
 80. Besluit inzake volginnovatie 2013
 81. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 82. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 83. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 84. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 85. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 86. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 87. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 88. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 89. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 90. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 91. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 92. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 93. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 94. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 95. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 96. Besluit mandaat afgifte ICC
 97. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 98. Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009
 99. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 100. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 101. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 102. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 103. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 104. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 105. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 106. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
 107. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 108. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 109. Besluit mandaat en machtiging CBP
 110. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 111. Besluit mandaat en machtiging CKO
 112. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 113. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 114. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoering Kernenergiewet
 115. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 116. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 117. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
 118. Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012
 119. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 120. Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 121. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013
 122. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 123. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 124. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 125. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 126. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 127. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 128. Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)
 129. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 130. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 131. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 132. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 133. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 134. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 135. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 136. Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer
 137. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 138. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 139. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 140. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 141. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 142. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 143. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 144. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
 145. Besluit mandaat, volmacht en machtiging buitenlandse handel
 146. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau Voor de Statistiek 2012
 147. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2013
 148. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 149. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 150. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013
 151. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 152. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014
 153. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 154. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinplassingsplan betreffende energieprojecten
 155. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES
 156. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
 157. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012
 158. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 159. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 160. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Kernenergiewet
 161. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 162. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 163. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013
 164. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 165. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 166. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 167. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
 168. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 169. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 170. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 171. Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)
 172. Besluit MVO toezichthouder tuchtrecht 2004
 173. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 174. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 175. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 176. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013
 177. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 178. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013
 179. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013
 180. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2013
 181. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013
 182. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen
 183. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012
 184. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 185. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 186. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 187. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 188. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp
 189. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 190. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 191. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 192. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 193. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 194. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008
 195. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2009
 196. Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003
 197. Besluit proceskosten bestuursrecht
 198. Besluit project afbouw IBS 2007
 199. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 200. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 201. Besluit PT Sociaal-Economische Commissie
 202. Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010
 203. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 204. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 205. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 206. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2004
 207. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011
 208. Besluit toezichthouders PDV 2013
 209. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 210. Besluit tot vaststelling formulier geschilbeslechting (artikel 51 Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 Gaswet)
 211. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health
 212. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health 2014
 213. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 214. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 215. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 216. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 217. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 218. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 219. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 220. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 221. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Electromobiliteit+
 222. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 223. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 224. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 225. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 226. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 227. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006
 228. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 229. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 230. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008
 231. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008
 232. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 233. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 234. Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003
 235. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 236. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 237. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 238. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 239. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 240. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 241. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 242. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 243. EZ-intrekkingsregeling 2005
 244. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 245. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 246. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 247. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ
 248. Klachtenregeling ACM
 249. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 250. Klachtenregeling CBS
 251. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 252. Klachtenregeling Kiesraad
 253. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 254. Klachtenregeling TNO 2005
 255. Klachtenreglement UWV 2009
 256. Klachtregeling AIVD
 257. Machtigingsbesluit directeur SAV
 258. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 259. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 260. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 261. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 262. Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht
 263. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 264. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 265. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 266. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 267. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 268. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 269. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 270. Mandaatbesluit BZK 2012
 271. Mandaatbesluit COA
 272. Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 273. Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010
 274. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 275. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 276. Mandaatbesluit FCP
 277. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 278. Mandaatbesluit handhaving Wet op het accountantsberoep
 279. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 280. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 281. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 282. Mandaatbesluit LNV CIBG
 283. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 284. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 285. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 286. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 287. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 288. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 289. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 290. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 291. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 292. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 293. Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen
 294. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
 295. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 296. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 297. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 298. Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2011
 299. Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering Medebewind 2012
 300. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 301. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 302. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 303. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 304. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 305. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 306. Mandaatregeling beheer CBP
 307. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 308. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 309. Mandaatregeling beheer Hoge Raad
 310. Mandaatregeling beheer Kiesraad
 311. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 312. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 313. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
 314. Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie
 315. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
 316. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 317. Mandaatregeling tegemoetkoming schade openlijk geweld
 318. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 319. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 320. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 321. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 322. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 323. OCW-intrekkingsregeling 2004
 324. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
 325. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën
 326. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 327. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 328. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 329. Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma
 330. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 331. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 332. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 333. Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs
 334. Regeling digitale literaire projecten
 335. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 336. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 337. Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 338. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 339. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 340. Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
 341. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 342. Regeling klachtbehandeling door de kansspelautoriteit
 343. Regeling literaire projecten en manifestaties
 344. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
 345. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 346. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 347. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004
 348. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 349. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 350. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 351. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 352. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 353. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 354. Regeling OCW-subsidies
 355. Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen
 356. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 357. Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW
 358. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 359. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 360. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 361. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 362. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 363. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 364. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 365. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 366. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2014
 367. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 368. Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie Buitenlandse Zaken en hoofden vertegenwoordiging Koninkrijk in het buitenland in het kader van Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 369. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 370. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 371. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 372. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 373. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 374. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 375. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2009
 376. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
 377. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst
 378. Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten
 379. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 380. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 381. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 382. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 383. Skal-Reglement Bezwaar
 384. Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap
 385. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 386. Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering
 387. Subsidiebesluit SER
 388. Subsidieregeling BIOS PO en VO
 389. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
 390. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 391. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
 392. Subsidieregeling TeamAlert 2012
 393. Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering
 394. Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
 395. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 396. Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 397. Translation Grants for Foreign Publishers
 398. Uitgiftebeleid geografische nummers
 399. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 400. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 401. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 402. Vaststellingsbesluit formulier indiening aanvraag opneming in het centraal register buitenlandse kinderopvang
 403. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 404. Verordening behandeling bezwaarschriften
 405. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
 406. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 407. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 408. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 409. Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften
 410. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 411. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 412. Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 413. Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008
 414. Verordening PA subsidieverstrekking 2010
 415. Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009
 416. Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013
 417. Verordening PVis klachtenbehandeling 2008
 418. Verordening subsidieverstrekking (PPE) 2010
 419. Verordening subsidieverstrekking (PVV) 2010
 420. Verordening subsidieverstrekking PDV 2010
 421. Verordening W subsidieverstrekking 2010
 422. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 423. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 424. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 425. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 426. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 427. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 428. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 429. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 430. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 431. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 432. Wijzigingsregeling Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode projecten in 2010
 433. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds
 434. Zuivelverordening 2010, Subsidieverstrekking

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsregel IGVO 2010
 5. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 6. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 7. Beleidsregel Partners for International Business
 8. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 9. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 10. Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013
 11. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 12. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 13. Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014
 14. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 15. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 16. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval
 17. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 18. Beleidsregel binnenvaart 2013
 19. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012
 20. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 21. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 22. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 23. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
 24. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 25. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 26. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 27. Beleidsregel handhaving vervangende treindienst Fyra
 28. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 29. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 30. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 31. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 32. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 33. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 34. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 35. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 36. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 37. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 38. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 39. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 40. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 41. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 42. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 43. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 44. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
 45. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 46. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 47. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 48. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 49. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 50. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 51. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 52. Beleidsregel zeevaartbemanning
 53. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 54. Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006
 55. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 56. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 57. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 58. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 59. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 60. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 61. Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen
 62. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 63. Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten
 64. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 65. Beleidsregels near shore windpark
 66. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 67. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 68. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 69. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 70. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 71. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 72. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 73. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 74. Beleidsregels verlagen subsidie POP2
 75. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
 76. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 77. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 78. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 79. Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten
 80. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 81. Besluit Beroep in Belastingzaken
 82. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 83. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 84. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 85. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 3. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 4. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 5. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing binnenvaart
  Circulaired.divisie: 1.1.1
 8. Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing verkeersongevallen
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 8, 17, 49, 50, 104a, 132, 134, 149, 150, 155
 12. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 13. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 14. Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten
  Artikel: 37
 15. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 38
 16. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 17. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 18. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 19. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst: tekst
 20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 21. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 25a
 22. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIa, IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI, XVII
 23. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 24. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 25. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 26. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 27. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 28. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 29. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 30. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 31. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Teksten: tekst, tekst
 32. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
  Tekst: tekst
 33. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 34. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 35. Beleidsregel boete werknemer 2013
  Artikel: 1
 36. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 37. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 38. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 39. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 40. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 41. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
  Bijlage: bijlage
 43. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
 44. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie
  Tekst: tekst
  Bijlage: C
 45. Beleidsregels VOG-NP-RP 2013
  Structuurtekst: structuurtekst
 46. Beleidsregels aanvraag verklaring van vakbekwaamheid
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 48. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 50. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikelen: 1, 3
 51. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlage: 1
 52. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 53. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 54. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 55. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM
  Bijlage: 1
 56. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
  Artikelen: 1, 2
 57. Bemiddeling naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
 58. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 59. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 60. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 61. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 62. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 63. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II
  Artikel: 3
 64. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 65. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst: tekst
 66. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 67. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 68. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
  Artikel: 1
 69. Besluit mandaat en machtiging CBP
  Artikel: 4
 70. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 71. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013
  Artikel: 3
 72. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 73. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 74. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau Voor de Statistiek 2012
  Artikelen: 5, 6
 75. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
  Bijlage: : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014
 76. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
 77. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf
  Artikel: 9
 78. Besluit opheffing Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie
  Artikel: 10
 79. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie
  Artikel: 10
 80. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie
  Artikel: 7
 81. Besluit subsidieplafond en beleidsregels subsidieverlening Vakbondsmedefinancieringsprogramma (Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016)
  Bijlage: : Subsidiebeleidskader Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016
 82. Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van het Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water
 83. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 84. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 85. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 86. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Medefinancieringsstelsel II)
  Bijlage: bijlage
 88. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014)
  Bijlage: Beleidskader humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014
 89. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2014–2017)
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: bijlage
 91. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014)
  Bijlagen: I, II
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader GWW-FDW, derde call
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Politieke Partijen II 2012–2015)
  Bijlage: bijlage
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2013-2014)
  Bijlage: Geodata for Agriculture and Water Facility 2013-2014 (G4AW Faciliteit)
 95. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW))
  Bijlage: bijlage
 96. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra CoPROL 2014-2015)
  Bijlage: bijlage
 97. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2012-2015)
  Bijlage: bijlage
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Fonds)
  Bijlage: bijlage
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SWMM)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Sustainable Water Management Mara River Basin (SWMM)
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: bijlage
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016)
  Bijlage: bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wederopbouw 2012–2015)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012)
  Bijlage: : Beleidsregels Schenkingsfaciliteit ORIO 2012
 105. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 106. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 107. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 108. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 109. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 110. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 111. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 112. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 113. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 114. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 115. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 117. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 118. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 119. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 120. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 121. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 122. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 123. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 124. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 125. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 126. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 131. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 132. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 133. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid)
  Bijlage: bijlage
 134. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 135. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 136. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 137. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 138. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 139. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 140. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 141. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 142. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 143. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 144. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 145. Bevoegdhedenregeling NWO 2013
  Tekst: tekst
 146. Bierverordening Productschap Dranken 2003
  Artikel: 13
 147. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)
  Artikel: 3
 148. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011)
  Artikel: 3
 149. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 150. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 151. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: B-II, B-III, B-IV
 152. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: B-II
 153. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 154. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 155. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 156. Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)
  Tekst: tekst
 157. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing DNA-onderzoek waarin bewijsstukken ontbreken)
  Tekst: tekst
 158. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 159. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 160. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 161. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 162. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 163. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 164. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 165. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 166. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 11
 167. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 168. Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
  Bijlage: Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
 169. Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II
  Artikel: 5
 170. Erkenningsreglement Aequor
  Artikel: 10
 171. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 172. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 173. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 174. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 175. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 176. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 177. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 178. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 179. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)
  Tekst: tekst
 180. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 181. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Artikel: 24
 182. Instellingsbesluit Productschap Dranken
  Artikel: 25
 183. Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees
  Artikel: 24
 184. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 185. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 186. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 187. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 188. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 189. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 190. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 191. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 192. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 193. Kaderwet SZW-subsidies
 194. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 195. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 196. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 197. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 198. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 199. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 200. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 201. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 202. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 203. Landbouwwet
  Paragraaf: 2a
 204. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 205. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
 206. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 207. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 208. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 209. Mandaatbesluit BZK 2012
 210. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 211. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 212. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 213. Mandaatbesluit NIWO
  Artikel: 1
 214. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 215. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  Artikel: 3
 216. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 217. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 218. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 219. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 220. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 221. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 222. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 223. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 224. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 225. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
  Artikelen: 13, 14
 226. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 227. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 228. Opheffingsbesluit Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden
  Artikel: 8
 229. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 230. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 231. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 1, 53
 232. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 233. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 234. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 235. Regeling Halt 2013
  Artikel: 12
 236. Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute
  Artikel: 11
 237. Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
  Artikel: 4
 238. Regeling Raadsman SZW 2011
  Artikel: 1
 239. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 240. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 241. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 242. Regeling beeldende kunst en cultureel erfgoed
  Artikel: 7
 243. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling inrichting begroting en jaarrekening Sanquin
 244. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008
  Artikel: 2
 245. Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 2002
  Artikel: 5
 246. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 247. Regeling digitale literaire projecten
 248. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 249. Regeling erkenning leer- en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij
  Tekst: tekst
 250. Regeling internationale activiteiten beeldende kunst
  Tekst: tekst
 251. Regeling literaire projecten en manifestaties
 252. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 253. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016
  Artikel: 1.1
 254. Regeling ondersteuning uitwisseling Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland en andere landen
  Artikel: 7
 255. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 256. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 257. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 258. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
  Bijlage: Procedure bij reorganisaties OCW
 259. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 260. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 261. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 262. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 263. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 264. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 265. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 266. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 267. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 268. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 269. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 270. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 271. Reglement Erkenning BPV Leerbedrijven Carrosseriebranche
  Artikel: 10
 272. Reglement Erkenning leerbedrijven 2007
  Tekst: tekst
 273. Reglement NWO 2002
  Artikel: 10.1
 274. Reglement Toetsing NRGD
  Artikel: 1:1
 275. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Teksten: tekst, tekst
 276. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
 277. Reglement Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 278. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 279. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2009
  Artikel: 1
 280. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
  Artikelen: 1, 5, 16
 281. Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven
  Artikel: 9
 282. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010
  Artikel: 9
 283. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2011)
  Artikel: 10
 284. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2013)
  Artikel: 10
 285. Reglement erkenning leerbedrijven 2008
  Artikel: 9
 286. Reglement erkenning leerbedrijven Stichting Kenniscentrum Handel
  Artikel: 10
 287. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 288. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 289. Reglement erkenning onderwijsleerbedrijf (OLB) Mobiliteitsbranche
  Artikel: 10
 290. Reglement erkenning projecten van reguliere onderwijsinstellingen
  Artikel: 9
 291. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 292. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst
  Artikel: 2
 293. Reglement register bewindvoerder Wsnp II
  Tekst: tekst
 294. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 295. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 296. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 297. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 298. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 299. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 300. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 301. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 302. Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering
  Artikel: 1
 303. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 304. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 305. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 306. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel: 1
 307. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 308. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 309. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 310. Subsidieregeling TeamAlert 2012
  Artikel: 1
 311. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 312. Subsidieregeling restauratieprojecten 2012
  Artikel: 1
 313. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 314. Subsidiereglement Creatieve Industrie
  Artikel: 3
 315. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 316. Tijdelijke Regeling Herinnering Slavernijverleden
  Artikel: 6
 317. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC
  Artikel: 1
 318. Tijdelijke subsidieregeling kwijtschelding door waterschappen
  Artikel: 1
 319. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 320. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 321. Tracéwet
  Artikel: 34
 322. Translation Grants for Foreign Publishers
 323. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 324. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 325. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 326. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 327. Vaststellingsbesluit beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitair Ontmijnen en Clustermunitie)
  Bijlage: bijlage
 328. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 329. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 330. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 331. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 332. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 333. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 334. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 335. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 336. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 337. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 338. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie
  Tekst: tekst
 339. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
  Artikel: 6a
 340. Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
  Artikel: 10
 341. Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
  Artikel: 1
 342. Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009
  Artikel: 1
 343. Verordening PVis klachtenbehandeling 2008
  Artikel: 1
 344. Verordening behandeling bezwaarschriften
  Artikel: 1
 345. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
  Artikel: 11a
 346. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
  Artikel: 1
 347. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
  Artikel: 1
 348. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 349. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
  Artikel: 1
 350. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
  Artikel: 1
 351. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 352. Vorderingswet
  Artikel: 29
 353. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 354. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 355. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 356. Warenwetregeling liften
  Bijlagen: 1, 2
 357. Waterschapsbesluit
  Artikel: 2.14
 358. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 359. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Tekst: tekst
 360. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 361. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 362. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 363. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 364. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 365. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 25, 32, 45, 47
 366. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 367. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 368. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 369. Wet extern klachtrecht
 370. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 371. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 372. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 11
 373. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 374. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 91
 375. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 376. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 377. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 378. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 5a.10
 379. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 380. Wet overige OCW-subsidies
 381. Wet politiegegevens
  Artikel: 29
 382. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 383. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 384. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 385. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 386. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 387. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 388. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 389. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 390. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 391. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 392. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 393. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 394. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 395. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 396. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 397. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 398. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina