Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 01-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
 3. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 4. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor
 5. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 6. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 7. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
 8. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 9. Beleidsregel trillinghinder spoor
 10. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 11. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 12. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 13. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 14. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
 15. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 16. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 17. Beleidsregels nevenactiviteiten 2009
 18. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 19. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 20. Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep
 21. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 22. Beleidsregels programmaquota
 23. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie
 24. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 25. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 26. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 27. Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005
 28. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 29. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 30. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 31. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health
 32. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health 2014
 33. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 34. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 35. Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 36. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 37. Regeling OCW-subsidies
 38. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 39. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 40. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 41. Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten
 42. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 43. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 44. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 45. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 46. Uitgiftebeleid geografische nummers
 47. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 48. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 49. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 50. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 51. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 52. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 4. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 5. Beleidsregel Partners for International Business
 6. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 7. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 8. Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013
 9. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 10. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 11. Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014
 12. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 13. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 14. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval
 15. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 16. Beleidsregel binnenvaart 2013
 17. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012
 18. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 19. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 20. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
 21. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 22. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 23. Beleidsregel handhaving vervangende treindienst Fyra
 24. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 25. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 26. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 27. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 28. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 29. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 30. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 31. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 32. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 33. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 34. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 35. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 36. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 37. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 38. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 39. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
 40. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 41. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 42. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 43. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 44. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 45. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 46. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 47. Beleidsregel zeevaartbemanning
 48. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 49. Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006
 50. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 51. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 52. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 53. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 54. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 55. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 56. Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen
 57. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 58. Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten
 59. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 60. Beleidsregels near shore windpark
 61. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 62. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 63. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 64. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 65. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 66. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 67. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 68. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 69. Beleidsregels verlagen subsidie POP2
 70. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
 71. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 72. Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten
 73. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 74. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 75. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 76. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 44a
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Derde landen beleid
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Model verplichte reglement
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 14. Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 19. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 20. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 23. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 24. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 25. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 26. Vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting, ondernemingspensioenfondsen; aftrek extra dotaties bij kortetermijnherstelplannen
  Tekst: tekst
 27. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 2
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina