Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Titel 4.2

Informatie geldend op 01-04-2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst: tekst
 2. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 2
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 12
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 27, 30, 35
 5. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 74
 6. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 9
 8. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 9
 9. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst: tekst
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
  Bijlage: : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014
 11. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: III
 12. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: III
 13. Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 14. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 3
 15. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 36
 16. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 17. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage: 1
 18. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 19. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 20. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 21. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage: 2
 22. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel: 6
 23. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
  Artikel: 11
 24. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel: 5
 25. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel: 5
 26. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel: 5
 27. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel: 5
 28. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel: 5
 29. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
  Artikel: 1
 30. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 16
 31. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.4
 32. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48d
 33. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 34. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6:6, 72a
 35. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 36. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 6
 37. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 2.3.4
 38. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 39. Wet geluidhinder
  Artikel: 124
 40. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 93
 41. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 7
 42. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.12
 43. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 44. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 67, 69
 45. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.22
 46. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.2
 47. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 11.2
 48. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 125, 150
 49. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 119
 50. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina