Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:35

Informatie geldend op 01-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 5
 2. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 17
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:12, 4:43
 4. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
  Artikel: 7
 5. Besluit SUWI
  Artikelen: 4.18, 4.4
 6. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 8
 7. Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013
  Artikel: 7
 8. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.3.1.6
 9. Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van het Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water
 10. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidieverlening Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Life Sciences & Health for Development)
  Bijlage: Beleidsregels fonds life sciences & health for development (ls&h4d)
 11. Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
  Artikel: 1.4
 12. Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.8
 13. Deelregeling pilot internationale promotie Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.8
 14. Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.8
 15. Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.7
 16. Deelregeling stimulering cultuureducatie in het VMBO Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1.5
 17. Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012
  Artikel: 9
 18. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
  Artikel: 15
 19. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
  Artikel: 15
 20. Regeling Gamefonds
  Artikel: 7
 21. Regeling InnovatieImpuls Onderwijs
  Artikel: 25
 22. Regeling LNV-subsidies
  Artikel: 1:20
 23. Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen
  Artikel: 9
 24. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 4
 25. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Artikel: 7
 26. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 6
 27. Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
  Artikel: 13
 28. Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017
  Artikel: 11
 29. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2.9
 30. Regeling praktijkleren en Groene plus
  Artikel: 36f
 31. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
  Artikel: 13
 32. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 33. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel: 9
 34. Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden
  Artikel: 4
 35. Subsidieregeling TeamAlert 2012
  Artikel: 9
 36. Subsidieregeling emancipatie 2011
  Artikel: 3.5
 37. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 11
 38. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 6
 39. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 20
 40. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  Artikelen: 11, 25
 41. TAX-videoclipfonds
  Artikel: 7
 42. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
  Artikel: 2
 43. Tijdelijke regeling quick wins binnenvaart
  Artikel: 2
 44. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC
  Artikel: 7
 45. Tijdelijke subsidieregeling kwijtschelding door waterschappen
  Artikel: 6
 46. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.3

 1. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 2. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 3. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 4. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 8. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 9. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 10. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 13. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 14. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 15. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 16. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 17. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 18. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 19. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 22. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 23. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel 7
 24. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 25. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 26. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 27. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel 5
 28. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel 5
 29. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel 5
 30. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel 5
 31. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel 5
 32. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 33. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
  Artikel 11
 34. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 35. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 36. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 37. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 38. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
  Tekst tekst
 39. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 40. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 41. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst
 42. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 43. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 44. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
  Artikel 1
 45. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 46. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 47. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel 6
 48. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst tekst
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
  Bijlage : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014
 50. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina