Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:34

Informatie geldend op 01-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikelen: 1, 17
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:48
 3. Besluit Regeling Brabants Historisch Centrum
  Bijlage: Regeling Brabants Historisch Centrum
 4. Besluit Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
  Bijlage: Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
 5. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 9
 6. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs
  Artikel: 6
 8. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2
 9. Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013
  Artikel: 5
 10. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
  Artikel: 7
 11. Kaderregeling VWS-subsidies
  Artikel: 26
 12. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 13. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 14. Kaderregeling subsidiëring bilaterale wetenschappelijke en technologische onderzoeksamenwerking
  Artikel: 12
 15. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 6
 16. Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO
  Artikel: 10
 17. Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land
  Artikel: 15
 18. Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten
  Artikel: 4
 19. Regeling InnovatieImpuls Onderwijs
  Artikel: 24
 20. Regeling LNV-subsidies
  Artikel: 1:11
 21. Regeling OCW-subsidies
  Artikel: 5
 22. Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen
  Artikel: 10
 23. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 16
 24. Regeling Sirius programma 2010
  Artikel: 11
 25. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014–2018
  Artikel: 5
 26. Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van het management en professionalisering onderwijspersoneel Middelbaar Beroepsonderwijs
  Artikel: 5a
 27. Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen
  Artikel: 4
 28. Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief
  Bijlage: Regeling Het Zeeuws Archief
 29. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 4
 30. Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
  Artikel: 6
 31. Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo
  Artikel: 7
 32. Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017
  Artikel: 7
 33. Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen
  Artikel: 11
 34. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
  Artikel: 3
 35. Regeling praktijkleren en Groene plus
  Artikel: 37
 36. Regeling stimulering Bèta/techniek
  Artikel: 10
 37. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikelen: 16, 20, 22, 23
 38. Regeling subsidies voortgezet onderwijs
  Artikel: 10
 39. Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008
  Artikel: 16
 40. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
  Artikel: 12
 41. Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016
  Artikel: 30
 42. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s
  Artikel: 6a
 43. Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012
  Artikel: 10
 44. Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap
  Artikel: 7
 45. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 13
 46. Subsidieregeling BIOS PO en VO
  Artikel: 9
 47. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
  Artikel: 10
 48. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
  Artikel: 7
 49. Subsidieregeling Libertas Noodfonds
  Artikel: 8
 50. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 8
 51. Subsidieregeling Stichting CAOP
  Artikel: 2
 52. Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2018
  Artikel: 5
 53. Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger beroepsonderwijs
  Artikel: 10
 54. Subsidieregeling publieke gezondheid
  Artikel: 3
 55. Subsidieregeling restauratieprojecten 2012
  Artikel: 5
 56. Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo
  Artikel: 5
 57. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  Artikel: 3
 58. Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen
  Artikel: 4
 59. Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
  Artikel: 7
 60. Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen
  Artikel: 8
 61. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing
  Artikel: 7
 62. Waterwet
  Artikel: 7.22d
 63. Wet Infrastructuurfonds
  Artikel: 10a
 64. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 3
 65. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 66. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.3

 1. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 2. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 3. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 4. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 8. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 9. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 10. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 13. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 14. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 15. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 16. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 17. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 18. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 19. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 22. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 23. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel 7
 24. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 25. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 26. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 27. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel 5
 28. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel 5
 29. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel 5
 30. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel 5
 31. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel 5
 32. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 33. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
  Artikel 11
 34. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 35. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 36. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 37. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 38. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
  Tekst tekst
 39. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 40. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 41. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst
 42. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 43. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 44. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
  Artikel 1
 45. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 46. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 47. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel 6
 48. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst tekst
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
  Bijlage : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014
 50. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina