Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:11

Informatie geldend op 01-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.4

 1. Onteigeningswet
  Artikelen 123, 63, 63, 78
 2. Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
  Artikel 2
 3. Wegenwet
  Artikelen 11, 34, 35
 4. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel 6
 5. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 72
 6. Kernenergiewet
  Artikelen 17, 20, 20a, 29a, 34
 7. Drank- en Horecawet
  Artikel 6
 8. Ontgrondingenwet
  Artikelen 10, 10c, 26
 9. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel 10c
 10. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Paragrafen 1, 2
  Artikelen 15, 16, 17
 11. Wet geluidhinder
  Artikelen 110c, 67, 87j
 12. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.3, 1.3b, 10.64, 10.9, 11.14, 11.32, 11.60, 13.1, 13.10, 13.11, 14.1, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.3, 20.5, 4.1a, 4.4, 5.12, 5.9, 7.24, 7.27, 7.32, 7.35, 7.6, 8.42, 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6
 13. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 3
 14. Wet bodembescherming
  Artikelen 55e, 65, 66
 15. Meststoffenwet
  Artikel 43
 16. Loodsenwet
  Artikel 16
 17. Monumentenwet 1988
  Artikelen 14a, 38, 44
 18. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel 7
 19. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
  Artikelen 17, 27
 20. Waterschapswet
  Artikelen 4, 79
 21. Gemeentewet
  Artikel 150
 22. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
  Bijlage 1
 23. Wet luchtvaart
  Artikelen 10.39, 8.25g, 8.48, 8a.48, 8a.50a, 8a.60
 24. Provinciewet
  Artikel 147
 25. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 84
 26. Tracéwet
  Artikelen 11, 14, 20
 27. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel 8
 28. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel 4
 29. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst tekst
 30. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 15
 31. Archiefbesluit 1995
  Artikel 4
 32. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 2
 33. Financiële-verhoudingswet
  Artikel 9
 34. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel 12
 35. Mededingingswet
  Artikelen 13, 15, 49b, 49c, 89a, 9
 36. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel 11
 37. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen 11, 20, 21, 22
 38. Flora- en faunawet
  Artikelen 21, 75a
 39. Natuurbeschermingswet 1998
  Artikelen 11, 19a, 46b, 47b, 7
 40. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen 10, 6
 41. Telecommunicatiewet
  Artikelen 3.10, 3.3, 4.1, 6b.1
 42. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 43. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel 10
 44. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen 25, 32
 45. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen 45, 46, 47
 46. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen 2, 4
 47. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel IV
 48. Reconstructiewet concentratiegebieden
  Artikelen 15, 41
 49. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel 2a
 50. Wet bereikbaarheid en mobiliteit
  Artikel 30
 51. Mijnbouwwet
  Artikelen 31d, 34, 40
 52. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 94, 98
 53. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage Aanwijzingen voor convenanten
 54. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen 6, 7
 55. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst tekst
 56. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen 14, 22
 57. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel 5
 58. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel XI
 59. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  Artikel 4
 60. POP-besluit milieubeheer
  Artikel 5
 61. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 48
 62. Besluit geluidhinder
  Artikel 4.20
 63. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.31, 3.8, 3.9a, 4.2, 4.4, 6.14
 64. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikelen 18, 46, 64, 67
 65. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen 112, 113, 114, 81a
 66. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel 2.2
 67. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 49
 68. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikelen 5, 6
 69. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel 20
 70. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 1.2.1a
 71. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen 3.10, 3.12, 3.16, 3.2, 4.2, 6.1
 72. Waterwet
  Artikelen 5.6, 5.9, 6.16, 6.26, 6.27
 73. Postwet 2009
  Artikel 13d
 74. Postbesluit 2009
  Artikel 18
 75. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 76. Drinkwaterwet
  Artikel 4
 77. Invoeringswet Waterwet
  Artikel 2.12
 78. Dienstenwet
  Artikel 31
 79. Waterbesluit
  Artikelen 4.1, 4.14, 5.2, 6.1b, 6.1c*, 6.9
 80. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.11
 81. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage I
 82. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a
 83. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen 6.1.4, 6.2.1
 84. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst tekst
 85. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel 1.6
 86. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012
  Artikel 2
 87. Wet op het accountantsberoep
  Artikel 38
 88. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel VIII
 89. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel 4
 90. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikel 30
 91. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekststructuurtekst
 92. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.1
 93. Werkwijze Communicatie ACM
  Tekst tekst
 94. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel 1
 95. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel 5
 96. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina