Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 22-02-2014 t/m 31-03-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:49

Informatie geldend op 22-02-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:56, 4:57
 2. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 21
 3. Bekostigingsbesluit WVO BES
  Artikel: 20
 4. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
  Artikel: 2
 5. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
  Artikel: 2
 6. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 14
 7. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 43
 8. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34a
 9. Besluit bekostiging WPO BES
  Artikel: 23
 10. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 11
 11. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 25
 12. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 7
 13. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 7
 14. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikel: 6
 15. Kaderwet overige BZK-subsidies
  Artikel: 5
 16. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 5
 17. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 5
 18. Regeling LNV-subsidies
  Artikelen: 1:20, 5:4
 19. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 10
 20. Regeling digitale literaire projecten
  Artikel: 17
 21. Regeling duurzaam veilig
  Artikel: 14
 22. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 12
 23. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 11
 24. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
 25. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 5
 26. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 7
 27. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 28. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel: 9
 29. Subsidieregeling NLR
  Artikel: 7
 30. Subsidieregeling TeamAlert 2012
  Artikel: 9
 31. Subsidieregeling energie en innovatie
  Artikel: 3.4.12
 32. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 32
 33. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
  Artikel: 2
 34. Tijdelijke regeling quick wins binnenvaart
  Artikel: 2
 35. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 73j
 36. Uitvoeringswet EFRO
  Artikel: 10
 37. Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013
  Artikel: 9
 38. Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008
  Artikel: 18
 39. Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011
  Artikel: 11
 40. Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2012
  Artikel: 11
 41. Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2013
  Artikel: 11
 42. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2009
  Artikel: 11
 43. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010
  Artikel: 11
 44. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccin doses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2013
  Artikel: 9
 45. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2011
  Artikel: 9
 46. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2012
  Artikel: 9
 47. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2009
  Artikel: 8
 48. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2010
  Artikel: 9
 49. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
  Artikel: 9
 50. Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004
  Artikel: 10
 51. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:58, 5.8.12
 52. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.13
 53. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33
 54. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 9
 55. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 8. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 9. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 10. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 13. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 14. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 15. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 16. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 17. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 18. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 19. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 22. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 23. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel 7
 24. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 25. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 26. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 27. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel 5
 28. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel 5
 29. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel 5
 30. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel 5
 31. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel 5
 32. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 33. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
  Artikel 11
 34. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 35. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 36. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 37. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 38. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
  Tekst tekst
 39. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 40. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 41. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst
 42. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 43. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 44. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011
  Artikel 1
 45. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 46. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 47. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel 6
 48. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst tekst
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
  Bijlage : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014
 50. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.6

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 2. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 3. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel 20
 8. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 9. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 10. Beleidsregels verlagen subsidie POP2
  Artikel 2
 11. Besluit beleidsregels toezicht
  Tekst tekst
 12. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 13. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
  Artikel 1
 14. Subsidieregeling EGF 2014–2020
  Artikel 11
Terug naar begin van de pagina