Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:25

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.2

 1. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 87g
 2. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 3. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 124n, 124s
 5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 7. Archiefwet 1995
  Artikelen 30, 35
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 9. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 10. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 98a
 11. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 72a
 12. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 14. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel 3
 15. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 16. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 17. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 18. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
  Artikel 2
 19. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 20. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 21. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 22. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 23. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 24. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 25. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel 7
 26. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 27. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 28. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 29. Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 9
 30. Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  Artikel 4
 31. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel 5
 32. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel 5
 33. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel 5
 34. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel 5
 35. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel 5
 36. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 5. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 7. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina