Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:12

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.2

 1. Ziektewet
  Artikel 45b
 2. Warenwet
  Artikel 32e
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel 17d
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel 17b
 5. Ontgrondingenwet
  Artikel 26
 6. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 29b
 7. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18f
 8. Wet milieubeheer
  Artikel 18.16i
 9. Toeslagenwet
  Artikel 14b
 10. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 20b
 11. Werkloosheidswet
  Artikel 27b
 12. Meststoffenwet
  Artikelen 65, 87
 13. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 20b
 14. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel 11e
 15. Postwet
  Artikel 15f
 16. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 3:26
 17. Wet financiƫle betrekkingen buitenland 1994
  Artikel 9e
 18. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel 19
 19. Algemene bijstandswet
  Artikel 14b
 20. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel 48f
 21. Arbeidstijdenwet
  Artikelen 10:4, 7:1
 22. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 14
 23. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel 12
 24. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel 1.13
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 49
 26. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 41
 27. Mededingingswet
  Artikelen 60, 66, 78, 84
 28. Infectieziektenwet
  Artikel 34
 29. Elektriciteitswet 1998
  Artikel 77m
 30. Telecommunicatiewet
  Artikel 15.9
 31. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen 12, 16, 35
 32. Gaswet
  Artikel 60ah
 33. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 69
 34. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen 95, 96
 35. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 83d
 36. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel 24
 37. Spoorwegwet
  Artikel 82
 38. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 45
 39. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel 24
 40. Wet kinderopvang
  Artikel 80
 41. Zorgverzekeringswet
  Artikel 105
 42. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 176
 43. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 92
 44. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel 57
 45. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 94
 46. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:83
 47. Wet inburgering
  Artikel 42
 48. Pensioenwet
  Artikel 181
 49. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel 20
 50. Geneesmiddelenwet
  Artikel 17
 51. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel 100
 52. Algemene douanewet
  Artikel 1:18
 53. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel 28b
 54. Beleidsregels van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit terzake de uitvoering van het opleggen van een last onder dwangsom
  Artikel 3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 5. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 7. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 3. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
  Bijlage , behorende bij artikel 15
Terug naar begin van de pagina