Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
 2. Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer
 3. Beoordelingskader Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouw
 4. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 5. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken
 6. Besluit afdoening concentratiemeldingen d.m.v. verkort besluit
 7. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 8. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 9. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
 10. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ
 11. Besluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg
 12. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 13. Besluit klachtenfunctionaris NMa
 14. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
 15. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 16. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ
 17. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake heffing en invordering afdrachten op grond van de Mijnbouwwet
 18. Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997
 19. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa
 20. Besluit proceskosten bestuursrecht
 21. Besluit subsidieverlening Nederlands Politie Instituut
 22. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002
 23. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 24. Delegatie bepaalde bevoegdheden In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981
 25. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 26. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 27. Klachtenregeling CWI
 28. Klachtenreglement UWV 2002
 29. Klachtregeling OCenW 1999
 30. Klachtregeling OPTA 2001
 31. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 32. Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK
 33. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 34. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 35. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 36. Mandaatbesluit Centrale Controle Verordeningen
 37. Mandaatbesluit Centrum Maatwerk Administraties BV
 38. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 39. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 40. Mandaatbesluit Loyalis
 41. Mandaatbesluit Loyalis
 42. Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens
 43. Mandaatbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel
 44. Mandaatbesluit stichting Halt Nederland
 45. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 46. Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen
 47. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar effectenbeurzen
 48. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 49. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 50. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 51. Mandaatregeling beheer Hoge Raad
 52. Mandaatregeling Buitenlandse Zaken 1996
 53. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 54. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 55. Mandaatverlening uitoefening taken en bevoegdheden Mediawet
 56. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 57. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 58. Mandatering bevoegdheden aan functionarissen NTIO
 59. Mandatering bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs
 60. Regeling adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb
 61. Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 62. Regeling formulieren stichting basisscholen en huisvesting in het b.o. en het (v.)s.o.
 63. Regeling machtiging klachtbehandeling College van procureurs-generaal 2003
 64. Regeling mandaat NS Railinfrabeheer B.V.
 65. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 66. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 67. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 68. Regeling ontheffing verplichting tot aanwijzing netbeheerder
 69. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 70. Regeling taken en bevoegdheden VROM 2002
 71. Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars
 72. Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen
 73. Uitvoering saneringsregelingen vuurwerkbedrijven; mandatering Agentschap NL
 74. Uitvoeringsregeling Besluit afgifte verklaringen strategische goederen
 75. Vaststelling aanvraagformulier t.b.v. willekeurige afschrijving voortbrengingskosten filmproducties
 76. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 77. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 78. Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften
 79. Verordening PVis klachtenbehandeling
 80. Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen
 81. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)
 82. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wettten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 84. Wijzigingsbesluit Wet tarieven in burgerlijke zaken, enz. (aanpassing bedragen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 2. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 3. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
 4. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet
 5. Beleidsregels aanwijzing organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen
 6. Beleidsregels dierenwelzijn
 7. Beleidsregels near shore windpark
 8. Beleidsregels opgravingsbevoegdheid
 9. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
 10. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 11. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 12. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 13. Verzoeken om rentevergoeding

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 8, 17, 49, 50, 84, 95, 104a, 124l, 124o, 132, 134, 149, 150, 155
 3. Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten
  Artikel: 37
 4. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 5. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 7. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
 8. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 9. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 10. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
 12. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels handhaving termijn- en vormschriften
  Bijlage: Beleidsregels inzake handhaving van termijn- en vormvoorschriften
 14. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels vaststellen voorwaarden bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet 1998
 16. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
  Artikelen: 1, 2
 17. Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland
  Artikel: 18
 18. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 19. Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997
 20. Besluit VWS-commissie bezwaarschriften Awb
  Artikel: 10
 21. Besluit afdoening concentratiemeldingen d.m.v. verkort besluit
  Artikel: 2
 22. Besluit beheer land- en tuinbouwfolie
  Artikel: 4
 23. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikelen: 6, 12
 24. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
  Artikel: 1
 25. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ
  Artikel: 1
 26. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 27. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf
  Artikel: 9
 28. Besluit opheffing Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie
  Artikel: 10
 29. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie
  Artikel: 10
 30. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie
  Artikel: 7
 31. Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten
  Artikel: 23
 32. Besluit subsidies economie, ecologie en technologie
  Artikel: 23
 33. Besluit subsidieverlening Nederlands Politie Instituut
  Artikel: 9
 34. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2002
  Bijlage: 1
 35. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 36. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 37. Coördinatiewet Sociale Verzekering
  Paragraaf: 7
 38. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 39. Experimentenwet Stad en Milieu
  Artikel: 5
 40. Gecombineerd goederenvervoer 1998
  Artikel: 5
 41. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 42. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 43. Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
  Afdeling: 13a
 44. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 45. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)
  Tekst: tekst
 46. Infectieziektenwet
  Artikel: 36
 47. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 48. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1
 49. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Artikel: 24
 50. Instellingsbesluit Productschap Dranken
  Artikel: 25
 51. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 52. Invoeringswet Politiewet 1993
  Artikel: 6
 53. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 54. Kadasterwet
  Artikel: 107a
 55. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 56. Kaderwet LNV-subsidies
 57. Kaderwet SZW-subsidies
 58. Kaderwet bestuur in verandering
  Artikel: 56
 59. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 60. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 61. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 62. Kernenergiewet
  Artikelen: 17, 17a
 63. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 64. Klachtenreglement UWV 2002
  Artikel: 1
 65. Klachtregeling OCenW 1999
  Artikel: 1
 66. Klachtregeling OPTA 2001
  Artikel: 1
 67. Landbouwwet
  Paragraaf: 2a
 68. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 69. Landinrichtingswet
  Titeldeel: 11
 70. Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK
 71. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 72. Mandaatbesluit Centrum Maatwerk Administraties BV
  Artikel: 2
 73. Mandaatbesluit ICODO
  Artikel: 4
 74. Mandaatregeling Buitenlandse Zaken 1996
 75. Mandaatverlening aan Senter
  Artikel: 5
 76. Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van de Regeling gecombineerd goederenvervoer 1998
  Artikel: 5
 77. Mandatering bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs
 78. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 79. Pachtwet
  Artikel: 114a
  Afdeling: § 6
 80. Postwet
  Artikel: 15c
 81. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 82. Quarantainewet
  Artikel: 16
 83. Reconstructiewet Midden-Delfland
  Afdeling: 11a
 84. Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute
  Artikel: 11
 85. Regeling Pilots Loopbaanadviseurs
  Artikel: 13
 86. Regeling Raadsman SZW 2000
  Artikel: 1
 87. Regeling SUWI
  Artikel: 7.3
 88. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 89. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van VROM
  Artikel: 3.4
 90. Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet
  Artikel: 4
 91. Regeling adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb
  Artikel: 9
 92. Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft
  Artikel: 12
 93. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling inrichting begroting en jaarrekening Sanquin
 94. Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 95. Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 2002
  Artikel: 5
 96. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 97. Regeling mandaat NS Railinfrabeheer B.V.
 98. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 99. Regeling verpakking en verpakkingsafval
  Artikel: 7
 100. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 101. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1999
  Artikel: 5
 102. Subsidiebesluit voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen
  Artikel: 27
 103. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikel: 1
 104. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 105. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 106. Subsidieregeling ten behoeve van het project professionalisering takenpakket onderwijspersoneel
  Artikel: 1
 107. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 108. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.10
 109. Tijdelijke beschikking erkenning bepaalde Belgische en Duitse hulp verleningsdiensten en vrijstelling van de Regeling optische en geluidssignalen
  Bijlage: bijlage
 110. Tijdelijke referendumwet
  Artikel: 145
 111. Tijdelijke subsidieregeling Veilig op weg
  Bijlage: als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Veilig op weg
 112. Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland
  Bijlage: behorend bij artikel 7
 113. Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren
  Artikel: 3
 114. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 115. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 116. Tracéwet
  Artikel: 34
 117. Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA
  Artikelen: 1, 3
 118. Vaststelling aanvraagformulier t.b.v. willekeurige afschrijving voortbrengingskosten filmproducties
 119. Vaststelling aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst
  Bijlage: Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst
 120. Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken t.a.v. Universitair Beurzen Programma (UBP)
  Enig-artikel: enig-artikel
 121. Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Enig-artikel: enig-artikel
 122. Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (2)
  Enig-artikel: enig-artikel
 123. Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring van het Universitaire Beurzenprogramma op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (1)
  Enig-artikel: enig-artikel
 124. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 125. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 126. Verklaring vakbekwaamheid
  Tekst: tekst
 127. Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie (PVV) 2002
  Artikel: 3
 128. Verordening PVis klachtenbehandeling
  Artikel: 1
 129. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 130. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen: 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.5, 6.1, 6.2
  Hoofdstuk: 2
  Bijlage: I
 131. Voorschrift informatieverstrekking 1993 (VIV 1993)
  Artikel: 1.5
 132. Vorderingswet
  Artikel: 29
 133. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 134. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 135. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 136. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 137. Werkbeursregeling schrijvers (nieuwe stijl)
  Bijlage: Overgangsregeling naar nieuw beleid
 138. Werkwijze Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Artikel: 8
 139. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 140. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 25, 32, 45, 47
 141. Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
  Artikel: 9a
 142. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 143. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikelen: 83, 105
 144. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 17
 145. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.156
 146. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 16
 147. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.64
 148. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 88b
 149. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 91
 150. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 151. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 30a
 152. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 153. Wet overige BiZa-subsidies
 154. Wet overige OCW-subsidies
 155. Wet procedures vijfde baan Schiphol
  Artikel: 5
 156. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
  Artikel: 5
 157. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikel: 7
 158. Wet verontreiniging zeewater
  Artikelen: 8, 8a
 159. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 26
 160. Wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds
  Artikel: IV
 161. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 162. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 163. Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht)
  Artikelen: I, II, III
 164. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 165. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 166. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 167. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 168. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 169. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 170. Ziektewet
  Afdeling: Derde
  Artikel: 75b
Terug naar begin van de pagina