Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:71

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.8

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124s
 2. Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties
  Artikel 10a
 3. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen 2, 42
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
  Artikel 1a
 6. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen 16, 20, 33, 48a, 48c, 48g, 48n, 48q, 49, 8
 7. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 73
 8. Wet overige BiZa-subsidies
  Artikel 9
 9. Algemene Regeling SZW-subsidies
  Artikel 19
 10. Subsidiebesluit voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen
  Artikel 4
 11. Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel 2
 12. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel 11
 13. Subsidieregeling ten behoeve van het project professionalisering takenpakket onderwijspersoneel
  Artikel 4
 14. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikel 3
 15. Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 1.3.2
 16. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 17. Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden
  Artikel 3
 18. Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA
  Artikel 3
 19. Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting Waterloopkundig Laboratorium
  Artikel 12
 20. Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft
  Artikel 12
 21. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
  Artikel 5
 22. Besluit Stichting ICTU
  Artikel 4
 23. Tijdelijke Subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land
  Artikel 5
 24. Regeling defensiesubsidies
  Artikel 6
 25. Tijdelijke subsidieregeling Technische Universiteit Delft
  Artikel 3
 26. Subsidieregeling Vereniging Vervoermanagement Nederland
  Artikel 2
 27. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederlands TelewerkForum
  Artikel 2
 28. Tijdelijke subsidieregeling Stichting voor Gedeeld Autogebruik
  Artikel 2
 29. Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124s
 4. Wet voorzieningen gehandicapten
  Artikel 5
 5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 7. Algemene bijstandswet
  Artikel 21
 8. Archiefwet 1995
  Artikelen 30, 35
 9. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 10. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Wet op de huurtoeslag
  Artikel 7
 13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 14. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel 3
 15. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 53, 87
 16. Regeling experimenten regionale treindiensten
  Artikel 3
 17. Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid
  Artikel II
 18. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikel 3
 19. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 20. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 21. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 75
 22. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 23. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
  Artikel 2
 24. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 25. Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002
  Artikel 6

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina