Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:57

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid
  Artikel: 51
 2. Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland
  Artikelen: 18, 19a
 3. Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing
  Artikel: 44
 4. Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid
  Artikel: 9
 5. Besluit volksgezondheidssubsidies
  Artikel: 42
 6. Interimbesluit Duurzaam Veilig
  Artikel: 6
 7. Investeringsregeling biologische varkenshouderij
  Artikel: 16
 8. Investeringsregeling markt en concurrentiekracht
  Artikel: 11.3
 9. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 7
 10. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel: 6
 11. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 7
 12. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikel: 6
 13. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 5
 14. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 5
 15. Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002
  Artikel: 18
 16. Regeling eenmalig project herintroductie otters
  Artikel: 10
 17. Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen
  Artikel: 19
 18. Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand
  Artikel: 11
 19. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 7
 20. Regeling stimulering biologische productiemethode
  Artikel: 12
 21. Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ
  Artikel: 9
 22. Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties
  Artikel: 43
 23. Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht
  Artikel: 24
 24. Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden
  Artikel: 13
 25. Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied
  Artikel: 24
 26. Subsidieregeling diergezondheid 1996
  Artikel: 16
 27. Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij
  Artikel: 14
 28. Subsidieregeling netwerk landelijke wandelpaden
  Artikel: 12
 29. Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens
  Artikel: 12
 30. Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen
  Artikel: 11
 31. Subsidieverordening aanhouden zeugen buiten de beschermings- en toezichtsgebieden 2001
  Artikel: 12
 32. Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
  Artikel: 3
 33. Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002
  Artikel: 14
 34. Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied
  Artikel: 17
 35. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.13
 36. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124s
 4. Wet voorzieningen gehandicapten
  Artikel 5
 5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 7. Algemene bijstandswet
  Artikel 21
 8. Archiefwet 1995
  Artikelen 30, 35
 9. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 10. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Wet op de huurtoeslag
  Artikel 7
 13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 14. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel 3
 15. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 53, 87
 16. Regeling experimenten regionale treindiensten
  Artikel 3
 17. Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid
  Artikel II
 18. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikel 3
 19. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 20. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 21. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 75
 22. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 23. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
  Artikel 2
 24. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 25. Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002
  Artikel 6

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.7

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 4:42
 2. Regeling oogstschade 1998
  Artikel 12
 3. Regeling inburgering oudkomers
  Artikel 14
Terug naar begin van de pagina