Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:34

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:48
 2. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
  Artikel: 3
 3. Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid
  Artikel: 3
 4. Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001
  Artikel: 15
 5. Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen
  Artikel: 2
 6. Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten
  Artikel: 2
 7. Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997
  Artikel: 3a
 8. Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur
  Artikel: 3
 9. Besluit volksgezondheidssubsidies
  Artikel: 3
 10. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 11. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 12. Kaderregeling subsidiëring bilaterale wetenschappelijke en technologische onderzoeksamenwerking
  Artikel: 12
 13. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 6
 14. Regeling Pilots Loopbaanadviseurs
  Artikel: 3
 15. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 16
 16. Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief
  Bijlage: Regeling Het Zeeuws Archief
 17. Regeling draagvlak natuur
  Artikel: 10
 18. Regeling herstel historische buitenplaatsen
  Artikel: 11
 19. Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid
  Artikel: 12
 20. Regeling subsidies voortgezet onderwijs
  Artikel: 10
 21. Regeling subsidiëring Stichting CAOP
  Artikel: 3
 22. Regeling verbreding onderwijskansenbeleid
  Artikel: 11
 23. Regeling versterking recreatie
  Artikel: 19
 24. Regeling voor projectsubsidie nascholingscursus rekencoördinator
  Artikel: 9
 25. Subsidiebesluit voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen
  Artikel: 7
 26. Subsidieregeling Aspasia-programma
  Artikel: 4
 27. Subsidieregeling Combo, JOB en LAKS
  Artikelen: 5, 10
 28. Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 1.1.13
 29. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 8
 30. Subsidieregeling WeTeN 2001-2004
  Artikel: 8
 31. Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004
  Artikel: 4
 32. Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren 2002 - 2004
  Artikel: 4
 33. Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
  Artikel: 11
 34. Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA
  Artikel: 6
 35. Wet Infrastructuurfonds
  Artikel: 10a
 36. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 3
 37. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 38. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 36
 39. Wet overige BiZa-subsidies
  Artikel: 3
 40. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.3

 1. Regeling inburgering oudkomers
  Artikel 14

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124s
 4. Wet voorzieningen gehandicapten
  Artikel 5
 5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 7. Algemene bijstandswet
  Artikel 21
 8. Archiefwet 1995
  Artikelen 30, 35
 9. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 10. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 12. Wet op de huurtoeslag
  Artikel 7
 13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 14. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel 3
 15. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 53, 87
 16. Regeling experimenten regionale treindiensten
  Artikel 3
 17. Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid
  Artikel II
 18. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikel 3
 19. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 20. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 21. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 75
 22. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 23. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
  Artikel 2
 24. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 25. Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002
  Artikel 6

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 6. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina