Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:25

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.2

  Verwijzingen naar Titel 4.2

  1. Wet geluidhinder
   Artikel 124
  2. Wet milieubeheer
   Artikel 15.12
  3. Aanwijzingen voor de regelgeving
   Artikel 124s
  4. Wet voorzieningen gehandicapten
   Artikel 5
  5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
   Artikel 16
  6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
   Artikel 15
  7. Algemene bijstandswet
   Artikel 21
  8. Archiefwet 1995
   Artikelen 30, 35
  9. Wet educatie en beroepsonderwijs
   Artikel 2.3.4
  10. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
   Artikel III
  11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
   Artikel III
  12. Wet op de huurtoeslag
   Artikel 7
  13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
   Artikel 74
  14. Kaderwet LNV-subsidies
   Artikel 3
  15. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
   Artikelen 53, 87
  16. Regeling experimenten regionale treindiensten
   Artikel 3
  17. Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling welzijnsbeleid
   Artikel II
  18. Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
   Artikel 3
  19. Wet op het notarisambt
   Artikel 111
  20. Wet studiefinanciering 2000
   Artikel 11.2
  21. Wet personenvervoer 2000
   Artikel 75
  22. Wet bevordering eigenwoningbezit
   Artikel 6
  23. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
   Artikel 2
  24. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
   Artikel 11.2
  25. Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002
   Artikel 6

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Invorderingswet 1990
   Artikel 1
  2. Algemene wet bestuursrecht
   Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
  3. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
   Artikelen 1.6, 4.2
  4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Artikel 4
  5. Wet op het notarisambt
   Artikel 16a
  6. Gerechtsdeurwaarderswet
   Artikel 2
Terug naar begin van de pagina