Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.4

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 2. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 33
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:1, 3:43, 4:10, 7:14, 7:27
 3. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 4
 4. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 6
 5. Besluit financiële verhouding 2001
  Artikelen: 6, 17
 6. Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart
  Artikel: 6
 7. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen: 2, 4
 8. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 4
 9. Deltawet grote rivieren
  Artikel: 4
 10. Drank- en Horecawet
  Artikel: 6
 11. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 9
 12. Flora- en faunawet
  Artikelen: 21, 23
 13. Huisvestingswet
  Artikel: 82
 14. Invoeringswet Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 22
 15. Kaderwet bestuur in verandering
  Artikel: 16
 16. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 17. Luchtvaartwet
  Artikelen: 20, 42
 18. Mededingingswet
  Artikelen: 18, 22
 19. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 148
 20. Onteigeningswet
  Artikelen: 10, 63, 63, 77, 80
 21. Ontgrondingenwet
  Artikel: 26
 22. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen: 6, 10
 23. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 10
 24. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 25. Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998
  Artikel: 3
 26. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.1, 4.1
 27. Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
  Artikel: 7
 28. Uitvoeringsregeling waterhuishouding
  Artikel: 13
 29. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 30. Waterstaatswet 1900
  Artikelen: 12, 12a
 31. Wegenwet
  Artikelen: 11, 34, 35
 32. Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
  Artikel: 2
 33. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 3
 34. Wet ambulancevervoer
  Artikel: 9
 35. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 25, 32
 36. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel: 7
 37. Wet droogmakerijen en indijkingen
  Artikel: 3
 38. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 2
 39. Wet milieubeheer
  Artikelen: 7.6, 10.9
 40. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikelen: 14, 16
 41. Wet op de Accountants-administratieconsulenten
  Artikel: 45
 42. Wet op de Registeraccountants
  Artikel: 60
 43. Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Artikelen: 2a, 18, 19a, 23, 46
 44. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel: 10
 45. Wet op de waterhuishouding
  Artikelen: 6, 27, 31
 46. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikelen: 1a, 5
 47. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 15
 48. Wet ziekenhuisvoorzieningen
  Artikel: 4
 49. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel: 11
 50. Woningwet
  Artikel: 50
 51. Ziekenfondswet
  Artikel: 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.1, 4.2
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina