Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:13

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.4

 1. Onteigeningswet
  Artikelen 10, 63, 63, 77, 80
 2. Waterstaatswet 1900
  Artikelen 12, 12a
 3. Wet droogmakerijen en indijkingen
  Artikel 3
 4. Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
  Artikel 2
 5. Wegenwet
  Artikelen 11, 34, 35
 6. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel 6
 7. Luchtvaartwet
  Artikelen 20, 42
 8. Wet op de Registeraccountants
  Artikel 60
 9. Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Artikelen 18, 19a, 23, 2a, 46
 10. Drank- en Horecawet
  Artikel 6
 11. Ziekenfondswet
  Artikel 34
 12. Ontgrondingenwet
  Artikel 26
 13. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel 33
 14. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikelen 1a, 5
 15. Wet ziekenhuisvoorzieningen
  Artikel 4
 16. Wet ambulancevervoer
  Artikel 9
 17. Wet op de Accountants-administratieconsulenten
  Artikel 45
 18. Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
  Artikel 7
 19. Wet milieubeheer
  Artikelen 10.9, 7.6
 20. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 3
 21. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
  Artikel 10
 22. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikelen 14, 16
 23. Wet op de waterhuishouding
  Artikelen 27, 31, 6
 24. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel 7
 25. Uitvoeringsregeling waterhuishouding
  Artikel 13
 26. Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart
  Artikel 6
 27. Woningwet
  Artikel 50
 28. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:43, 4:10, 7:14, 7:27
 29. Huisvestingswet
  Artikel 82
 30. Kaderwet bestuur in verandering
  Artikel 16
 31. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel 4
 32. Deltawet grote rivieren
  Artikel 4
 33. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst tekst
 34. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 15
 35. Archiefbesluit 1995
  Artikel 4
 36. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 2
 37. Financiële-verhoudingswet
  Artikel 9
 38. Invoeringswet Financiële-verhoudingswet
  Artikel 22
 39. Mededingingswet
  Artikelen 18, 22
 40. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel 11
 41. Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998
  Artikel 3
 42. Flora- en faunawet
  Artikelen 21, 23
 43. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen 10, 6
 44. Telecommunicatiewet
  Artikelen 3.1, 4.1
 45. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 46. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel 10
 47. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen 25, 32
 48. Besluit financiële verhouding 2001
  Artikelen 17, 6
 49. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen 2, 4
 50. Mijnbouwbesluit
  Artikel 148
 51. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage Aanwijzingen voor convenanten

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.1, 4.2
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina