Besluit vaststelling plan tot aanleg van een hoogwaterkering op de Landtong bij Rozenburg

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-09-1992 t/m 27-09-2005

Besluit van 3 juni 1992, houdende vaststelling van het plan tot aanleg van een hoogwaterkering op de Landtong bij Rozenburg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 mei 1992, nr. HW/RJI 123205, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1, sub I, en artikel 2, derde lid, van de Deltawet;

Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Op de Landtong bij Rozenburg wordt tussen de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en de hoogwaterkering rond Rozenburg een hoogwaterkering aangelegd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

  • 1 De kering volgt vanaf de stormvloedkering de noordrand van de Landtong tot aan de riool/afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Rozenburg, waarna de kering langs de zuidzijde daarvan aansluit op de hoogwaterkering rond Rozenburg, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

  • 2 De hoogwaterkering bestaat uit een dijklichaam met een lengte van 6 km en een breedte van circa 41 meter. De dijktafelhoogte varieert van N.A.P. + 6.60 m aan de westzijde tot N.A.P. + 6.25 m aan de oostzijde van de Landtong.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juni 1992

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de negende juli 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven