Instellingsbeschikking projectgroep evaluatie OVB.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 25-06-1992 t/m 30-12-2004

Verlenging instellingsbeschikking projectgroep evaluatie OVB

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat het wenselijk is om ten behoeve van de voortgaande en samenhangende ontwikkeling van het onderwijsvoorrangsbeleid de in dat kader getroffen maatregelen en bereikte effecten te evalueren:

Besluit:

Artikel 1. Instelling projectgroep

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor een periode van één jaar in te stellen een projectgroep evaluatie OVB als voortzetting van de gelijknamige projectgroep, ingesteld bij beschikking van 6 november 1986, BO/OVB-86018523.

Artikel 2. Taak

[Vervallen per 31-12-2004]

De projectgroep heeft tot taak:

 • 1. Het bewaken van de voortgang van het onderzoeksprogramma, opgenomen in het Evaluatieplan OVB.

 • 2. Het rapporteren over de voortgang alsmede over de onderzoeksresultaten.

 • 3. Het al dan niet op verzoek van de staatssecretaris doen van nieuwe of nadere voorstellen voor onderzoek en zonodig voor het bijstellen van het evaluatieplan.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De projectgroep bestaat uit:

  • a. Een voorzitter, aan te wijzen door de staatssecretaris van onderwijs.

  • b. Een secretaris, met ambtelijke ondersteuning door de directie PO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • c. Ten hoogste drie deskundigen op persoonlijke titel, aangewezen door de staatssecretaris van onderwijs.

  • d. De projectcoördinator.

  • e. Een vertegenwoordigér vanuit de directie Voortgezet Onderwijs en van uit de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • f. Twee vertegenwoordigers namens het Ministerie van WVC.

  • g. Vertegenwoordigers vanuit het Ministerie van BiZa, de SVO, en het CITO.

 • 2 Voor leden wordt zo mogelijk een permanente plaatsvervanger aangewezen.

 • 3 De samenstelling van de projectgroep zal zijn als volgt: Leden:

  • a. Voorzitter

   prof. dr. N.A.J. Lagerweij, Hoogleraar Vakgroep Onderwijskunde Rijksuniversiteit Utrecht

  • b. Secretaris

   mw. drs. P.J. Roemer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, directie Primair Onderwijs

  • c. prof. dr. G.W. Meijnen, wetenschappelijk directeur Facultair Instituut Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam

  • d. dr. P.N. Appelhof, Coördinator van het Schooladviescentrum Utrecht

  • e. prof. dr. G.A. Kohnstamm, Hoogleraar vakgroep ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Leiden

  • f. drs. J.J. Kloprogge, projectcoördinator evaluatie OVB (SVO)

  • g. drs. G. de Boer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, directie Voortgezet Onderwijs

  • h. mw. drs. E.L. Jacobs, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, directie Onderzoek- en Wetenschapsbeleid/Cultuur Cultuur en Samenleving

  • i. drs. P.L. Meijer, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, directie Minderheden

  • j. P.M., Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  • k. mw. drs. M.S.C.A. v.d. Laan, Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie hoofdlijnen culturele minderheden

  • l. mw. dr. L. van Tilborg, Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

  • m. dr. J. Wijnstra, Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Projectgroep komt een keer in de maand bijeen. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter de leden schriftelijk raadplegen.

 • 2 De leden en de plaatsvervangende leden ontvangen tijdig voor iedere vergadering de agenda alsmede de daarbij behorende stukken. Verslagen van gehouden vergaderingen worden zo snel mogelijk aan deze personen toegezonden.

 • 3 De voorbereidingen van de vergaderingen, de rapportage hiervan en de uitvoering van genomen besluiten vinden plaats onder verantwoordlijkheid van het secretariaat.

 • 4 De stukken van de projectgroep worden geregistreerd en gearchiveerd door het secretariaat.

Artikel 5. Rapportage

[Vervallen per 31-12-2004]

De projektgroep adviseert en rapporteert aan de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen. Goedgekeurde notulen en besluitenlijst van de vergaderingen maken deel uit van de rapportage van de projectgroep.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van een dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin de beschikking is bekendgemaakt en werkt terug tot 6 november 1991.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking kan worden aangehaald als instellingsbeschikking projectgroep evaluatie OVB.

drs. J. Wallage

Terug naar begin van de pagina