Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1990 en 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 21-06-1992 t/m 27-08-2004

Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1990 en 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende dat het wenselijk is relatief negatieve koopkrachteffecten als gevolg van de nominale premieheffing in de jaren 1990 en 1991 voor deelnemers in publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen voor ambtenaren zoveel mogelijk te compenseren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. heffingsgrondslag:

het inkomen van de deelnemer, bedoeld in onderdeel c, waarover procentuele premie wordt geheven door de instelling, bedoeld in onderdeel b;

b. instelling:

een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoert alsmede de Dienst geneeskundige verzorging politie, genoemd in artikel 10 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

c. deelnemer:

een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als deelnemer wordt aangemerkt;

d. gezinslid:

een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als gezinslid wordt aangemerkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de jaren 1990 en 1991 wordt ten behoeve van de instellingen gezamenlijk een bijdrage van zesenzestigmiljoen gulden (f 66.000.000,--) per jaar beschikbaar gesteld ter verlaging van de procentuele premie die de instellingen aan de deelnemers in rekening brengen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Aan elk der instellingen wordt van het in artikel 2 genoemde bedrag een bijdrage toegekend, welke in dezelfde verhouding tot dat bedrag staat als de heffingsgrondslagen van het tweede jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, bij elk van die instellingen, tot het totaal der heffingsgrondslagen van dat jaar bij de instellingen gezamenlijk.

  • 2 De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffingsgrondslagen per instelling wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken, gehoord de Kontaktkommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren te Nieuwegein, vastgesteld.

  • 3 De toekenning van de in het eerste lid bedoelde bijdrage geschiedt onder de voorwaarde dat het bestuur van elk der instellingen na een daartoe gedaan verzoek schriftelijk verklaart dat de rijksbijdrage geheel is aangewend ter verlaging van de procentuele premie die aan de deelnemers in rekening wordt gebracht en dat aan de deelnemers voor henzelf en voor hun gezinsleden gedurende de jaren 1990 en 1991 maandelijks een nominale premie van tenminste f 13,- per volwassene en van tenminste f 6,50 per kind in rekening is gebracht, met dien verstande dat deze premie voor ten hoogste twee kinderen per gezin is verschuldigd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De toekenning van de rijksbijdrage geschiedt onder voorbehoud van herziening en verrekening, indien later mocht blijken dat aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden niet of niet geheel is voldaan. De ingevolge artikel 3 vastgestelde bedragen kunnen bij wijze van voorschot betaalbaar worden gesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De instelling verstrekt aan de door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en aan de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren of andere personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze regeling is of wordt bepaald.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1990 en 1991.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven