Wijziging Beschikking Toelating Bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 05-06-1992 t/m 23-01-2004

Wijziging Beschikking Toelating Bestrijdingsmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Minister van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288);

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 In bijlage I van de Beschikking Toelating Bestrijdingsmiddelen (Stcrt. 1980, 243) wordt formulier A vervangen door het bij deze regeling behorende formulier A met bijbehorende toelichting.

  • 2 Het formulier A met bijbehorende toelichting ligt ter inzage in de centrale bibliotheken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Tot twee maanden na inwerkingtreding van deze regeling kunnen aanvragen tot toelating worden ingediend met gebruikmaking van het formulier A dat tot de onderhavige wijziging van deze regeling gebruikt diende te worden.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 26 mei 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven