Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 21 mei 1992, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Overgangswet ISOVSO inzake beperking van de rentevergoeding voor schoolterreinen en houdende wijziging van de vergoedingen voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de vergoeding voor schoolterreinen in gebruik bij scholen voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en voor de kosten van stichting en eerste inrichting van gebouwen ten behoeve van dit onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIII

  • 1 De artikelen I, tweede lid, III, tweede lid, en VII van deze wet treden in werking met ingang van de eerste dag volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 1992.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 21 mei 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Uitgegeven de zesentwintigste mei 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven