Regeling inwerkingtreding richtlijnen gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 24-05-1992 t/m heden

Regeling inwerkingtreding richtlijnen gevaarlijke stoffen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het noodzakelijk is de lijst van stoffen met aanduidingen, bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639) aan te passen ter uitvoering van de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1991 (91/632/EEG. PbEG L 338) tot vijftiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen:

Gelet op artikel 1, onder c, van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stcrt. 1988, 3):

Besluit:

Artikel 1

De wijziging die wordt aangebracht in bijlage I van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 67/548/EEG (PbEG L 259) door de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1991 (91/632/EEG. PbEG L 338) tot vijftiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, wordt aangewezen als aanpassing, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stcrt. 1988, 30).

Artikel 2

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van

  • a. 1 januari 1993 voor de stoffen vermeld in de bijlagen I en II bij de Richtlijn 91/362/EEG, met dien verstande dat stoffen die voor die datum voor de eerste maal aan een ander ter beschikking zijn gesteld en waarvan de aanduiding voldoet aan de bepalingen van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, zoals die luidden voor de inwerkingtreding van deze regeling, nog tot 1 juli 1993 mogen worden afgeleverd of ter aflevering voorhanden mogen worden gehouden;

    de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, voor de stoffen vermeld in bijlage III bij de Richtlijn 91/362/EEG.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven