Regeling ontvallen betrouwbaarheid

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 09-07-2006 t/m 30-04-2009

Regeling ontvallen betrouwbaarheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 34, vierde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Aan de eis van betrouwbaarheid, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a van de wet wordt niet langer voldaan indien in een aaneengesloten periode van drie jaar:

  • a. op grond van veroordeningen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vier of meer punten zijn toegekend, of

  • b. op grond van vonnissen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, drie of meer punten zijn toegekend, of

  • c. in totaal op grond van artikel 2 negen punten zijn toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 2 Bij onherroepelijk vonnishoudende vaststelling van niet nakoming van de in het beroep geldende loon- en overige op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden wordt per vonnis één punt toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 De in artikel 1 genoemde periode van drie jaar vangt aan op het tijdstip van de toekenning van een punt of een gedeelte van een punt.

  • 2 Als tijdstip van de toekenning van een punt geldt de datum van de daaraan ten grondslag liggende onherroepelijke veroordeling tot straf, onderscheidenlijk de datum van het vonnis.

  • 3 Een toegekend punt of een gedeelte daarvan vervalt drie jaar na het tijdstip van toekenning.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat doet van een veroordeling als bedoeld in artikel 2 mededeling aan de NIWO.

  • 2 De NIWO kent overeenkomstig deze regeling punten toe en stelt de belanghebbende op de hoogte van de toekenning van een punt of een gedeelte daarvan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot 1 mei 1992.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling ontvallen betrouwbaarheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina