Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 09-04-2004 t/m 30-06-2009

Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 7, 8 en 9 van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711);

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, onderdelen a tot en met d, tweede tot en met vierde lid, 11 en 12 van het Besluit vervoer binnenvaart (Stb. 1992, 232);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als Rijnvaartverklaring als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model D.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als geëigend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder 2°., van de Wet vervoer binnenvaart gelden de attesten, bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 3921/91 van de Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de binnenwateren in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn (PbEG L 373), aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Als bewijs van toelating als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart geldt het document, dat door de bevoegde autoriteit, aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage B, van een andere Staat dan de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen en Zwitserland namens Onze Minister wordt verstrekt in het kader van een door het Koninkrijk der Nederlanden met deze Staat gesloten overeenkomst inzake de binnenvaart.

 • 2 Als bewijs van toelating wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model F.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 2 In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen draagt degene, die het vervoer van goederen en personen met een binnenschip verricht, er zorg voor dat:

  op een van de volgende wijzen kan worden gecontroleerd:

  • 1º. aan boord van het binnenschip, waarvoor de Rijnvaartverklaring, het gewaarmerkte afschrift, het bewijs van toelating of het geëigende document is afgegeven;

  • 2º. ten kantore van de eigenaar of de exploitant van dat binnenschip;

  • 3º. aan de hand van de gegevens van de registratie, bedoeld in artikel 53 van de Wet vervoer binnenvaart met betrekking tot dat binnenschip; of

  • 4º. aan de hand van de gegevens van de bevoegde autoriteit, die het bewijs van toelating of het geëigende document heeft verstrekt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel: Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 1992.

Deze regeling wordt met de toelichting doch zonder de modellen en de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 13 mei 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Model Aanvraagformulier voor het vervoer van personen en goederen met binnenschepen, als bedoeld in de Wet vervoer binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage B

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Niet opgenomen.]

Naar boven