Regeling gegevensverstrekking

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 29-07-1994 t/m 30-04-2009

Regeling gegevensverstrekking

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 30 van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

houder van een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer, de houder van een vergunning voor grensoverschrijdend beroepsvervoer en de houder van een toestemmingsbewijs als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet, zijn verplicht aan de NIWO jaarlijks over een of meerdere door de NIWO en het Centraal Bureau voor de Statistiek nader vast te stellen tijdvakken en uiterlijk binnen twee weken na afloop daarvan een opgave te verstrekken van ten minste:

  • a. de gebezigde voertuigen;

  • b. het aantal beladen en onbeladen gereden kilometers;

  • c. de plaatsen van lading en lossing, waarbij in geval van grensoverschrijdend beroepsvervoer tevens de landscode dient te worden aangegeven;

  • d. de afstand tussen de plaats van lading en de plaats van lossing;

  • e. het gewicht van de vervoerde goederen;

  • f. het ingezette laadvermogen;

  • g. het soort der vervoerde goederen;

  • h. de verschijningsvorm van de goederen;

  • i. in geval van vervoer van gevaarlijke stoffen het VN-nummer op de oranje identificatieborden of klasse en cijferaanduiding van de vervoerde stof;

  • j. de vrachtopbrengsten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De houder van een inschrijving voor het verrichten van eigen vervoer is verplicht aan het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks over een of meerdere door dat Bureau nader vast te stellen tijdvakken en uiterlijk binnen twee weken na afloop daarvan ten aanzien van het door hen verrichte eigen vervoer een opgave te verstrekken van ten minste de in artikel 1 onderdelen a tot en met i genoemde gegevens.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Aan de in de artikelen 1 en 2 omschreven verplichtingen moet worden voldaan door indiening bij de NIWO respectievelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek van daartoe bestemde en volledig naar waarheid ingevulde en ondertekende formulieren, danwel andere door de NIWO respectievelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek, goedgekeurde informatiedragers.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De houders van een vergunning voor beroepsvervoer en de houders van een toestemmingsbewijs, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet zijn verplicht aan de Inspecteur-Generaal van het Verkeer binnen een door hem vastgestelde termijn nader vast te stellen gegevens te verstrekken met betrekking tot de deelmarkten waarbinnen zij vervoer verrichten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De NIWO is gehouden de ingevolge deze regeling verkregen gegevens ter beschikking te stellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven