Vaststelling maximum aantal onherroepelijke veroordelingen gebruik bestuurders vrachtauto's

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-05-1992 t/m 30-04-2009

Regeling vaststelling maximum aantal onherroepelijke veroordelingen wegens met de wet strijdig gebruik van bestuurders van vrachtauto's

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12, derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145) en artikel 35, eerste lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Van een herhaaldelijk in strijd handelen met het bepaalde in artikel 14, eerste lid, van de wet is sprake indien de vergunninghouder dan wel de houder van een toestemmingsbewijs als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet binnen een aaneengesloten periode van drie jaar drie maal onherroepelijk is veroordeeld wegens overtreding van eerder genoemd artikel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina