Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 05-06-1992 t/m heden

Besluit van 16 april 1992, houdende wijziging van a de Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947, vastgesteld bij koninklijk besluit van 24 november 1947, nr. 45 b het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 (Stb. 50) c de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 (Stb. 1968, 523) d het koninklijk besluit van 15 september 1988 (Stb. 435) en intrekking van het koninklijk besluit van 24 januari 1955 (Stb. 48), houdende bepalingen betreffende de geldelijke inkomsten van geestelijke verzorgers bij de strijdkrachten, in verband met wijziging van de financiële rechtspositie van militairen per 1 mei 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 31 januari 1992, Afdeling arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. PAV 92/6160/1742;

Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519), artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) en artikel 2 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231);

De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 1992, nr. W07.92.0052)

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 13 april 1992, nr. PAV 92/6160/10072;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI. Overgangsmaatregel

Aan de militair die op 30 april 1992 aanspraak had op bezoldiging volgens de schaal dan wel weddegenietend was, wordt op 1 mei 1992 een diensttijd toegekend, overeenkomend met:

  • 1. indien hij jonger is dan 22 jaar: zijn leeftijd en de letter J;

  • 2. indien hij 22 jaar of ouder is: zijn diensttijd geldende voor bezoldiging of voor wedde per 30 april 1992, vermeerderd met één dag.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1992. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 april 1992 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 mei 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 16 april 1992

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de vierde juni 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven