Wijzigingswet Wet op de Open Universiteit

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 15-06-1992 t/m heden

Wet van 15 april 1992, tot wijziging van de Wet op de Open Universiteit met betrekking tot de bestuursorganisatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat enkele knelpunten in de bestuursorganisatie van de Open Universiteit worden weggenomen en dat het in verband daarmee wenselijk is de Wet op de Open Universiteit te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Besluiten genomen door organen die daartoe ingevolge de Wet op de Open Universiteit zoals deze luidde voor inwerkingtreding van deze wet bevoegd waren, gelden als besluiten genomen door organen die daartoe ingevolge de Wet op de Open Universiteit, zoals gewijzigd door deze wet bevoegd zijn.

Artikel III

 • 1 Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen draagt zorg dat binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze wet een bestuursraad tot stand komt overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van de Wet op de Open Universiteit. Totdat de nieuwe bestuursraad tot stand is gekomen treden de voorzitter en de door de Kroon benoemde leden van de bij inwerkingtreding van deze wet bestaande bestuursraad op als bestuursraad.

 • 2 Binnen vier maanden nadat de bestuursraad overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen stelt de bestuursraad het bestuursreglement, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de Open Universiteit, opnieuw vast. Indien binnen deze termijn het bestuursreglement niet of niet volledig is vastgesteld, kan Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen het reglement of het ontbrekende gedeelte daarvan vaststellen.

 • 3 Totdat overeenkomstig het tweede lid het bestuursreglement tot stand is gekomen blijft het bestuursreglement dat voor inwerkingtreding van deze wet van kracht was voor zover nodig van toepassing.

Artikel IV

Binnen drie maanden nadat overeenkomstig artikel III, tweede lid, het bestuursreglement tot stand is gekomen stelt het college van bestuur, bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Open Universiteit, het beheersreglement, bedoeld in artikel 33 van de Wet op de Open Universiteit, vast. Indien binnen deze termijn het beheersreglement niet of niet volledig is vastgesteld, kan de bestuursraad het reglement of het ontbrekende gedeelte daarvan vaststellen.

Artikel V

 • 1 Het college van bestuur draagt zorg dat binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet verkiezingen voor de personeelsraad, bedoeld in artikel 39 van de Wet op de Open Universiteit, plaatsvinden. Deze verkiezingen vinden voor de eerste keer plaats overeenkomstig de regels die in het bij inwerkingtreding van deze wet geldende medezeggenschapsreglement zijn neergelegd voor de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad door en uit de categorie personeel en personen werkzaam ten behoeve van de Open Universiteit.

 • 2 Totdat de personeelsraad overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen treden de leden van de bij inwerkingtreding van deze wet bestaande medezeggenschapsraad die door en uit de categorie personeel en personen werkzaam ten behoeve van de Open Universiteit gekozen zijn als personeelsraad op.

 • 3 Binnen zes maanden nadat de personeelsraad overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen legt het college van bestuur een reglement voor de personeelsraad als voorstel aan de personeelsraad voor.

 • 4 Totdat overeenkomstig het derde lid een reglement voor de personeelsraad tot stand is gekomen blijft voor zover nodig het bij inwerkingtreding van deze wet geldende medezeggenschapsreglement van toepassing.

Artikel VI

 • 1 Het college van bestuur draagt zorg dat binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet verkiezingen voor de studentenraad, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op de Open Universiteit, plaatsvinden. Deze verkiezingen vinden voor de eerste keer plaats overeenkomstig de regels die in het bij inwerkingtreding van deze wet geldende medezeggenschapsreglement zijn neergelegd voor de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad door en uit de categorie studenten.

 • 2 Binnen zes maanden nadat de studentenraad overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen legt het college van bestuur een reglement voor de studentenraad als voorstel aan de studentenraad voor.

 • 3 Totdat de studentenraad overeenkomstig het eerste lid tot stand is gekomen treden de leden van de bij inwerkingtreding van deze wet bestaande medezeggenschapsraad die door en uit de categorie studenten gekozen zijn als studentenraad op.

 • 4 Totdat overeenkomstig het tweede lid een reglement voor de studentenraad tot stand is gekomen blijft voor zover nodig het bij inwerkingtreding van deze wet geldende medezeggenschapsreglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat besluiten ten aanzien waarvan de instemming van de medezeggenschapsraad is vereist worden aangemerkt als aangelegenheden ten aanzien waarvan de studentenraad in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, 15 april 1992

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de negentiende mei 1992

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven