Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten

[Regeling vervallen per 29-09-2010.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 28-09-2010

Besluit van 15 april 1992, houdende uitvoering van artikel 8 van de Wet geluidhinder met betrekking tot huishoudelijke apparaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 april 1991, nr. MJZ 24491011, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Overwegende, dat het ingevolge de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 december 1986, nr. 86/594/EEG (PbEG L 344) betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid, noodzakelijk is regels te stellen dienaangaande;

Gelet op artikel 8 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99);

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1991, no. W08.91.0232);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 april 1992, nr. MJZ06492013, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene Bepaling

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. huishoudelijke apparaten: alle machines, onderdelen van machines of installaties, die zijn gefabriceerd om voornamelijk te worden gebruikt binnen de woning met inbegrip van kelders, garages en andere bijgebouwen, met uitzondering van:

   • 1°. apparaten, uitrustingen of machines die uitsluitend voor industriële of professionele doeleinden zijn ontworpen,

   • 2°. apparaten die een wezenlijk onderdeel vormen van een gebouw of de installaties van een gebouw,

   • 3°. onderdelen van uitrustingen, zoals motoren, en

   • 4°. elektro-akoestische apparaten;

  • b. geluidsvermogensniveau: A-gewogen geluidsvermogensniveau LWA, in decibel (dB) ten opzichte van het geluidsvermogen van een picowatt (1 pW), overgebracht door de lucht;

  • c. familie van huishoudelijke apparaten: alle modellen van verschillende huishoudelijke apparaten die zijn ontworpen om dezelfde functie te vervullen en die door een identieke hoofdenergiebron worden gevoed;

  • d. serie van huishoudelijke apparaten: alle huishoudelijke apparaten van een zelfde model met bepaalde kenmerken, die door eenzelfde fabrikant zijn geproduceerd;

  • e. partij van huishoudelijke apparaten: bepaalde hoeveelheid van een bepaalde serie van huishoudelijke apparaten die is gefabriceerd of geproduceerd onder uniforme voorwaarden.

Hoofdstuk II. Informatieverstrekking

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Indien een fabrikant of importeur van huishoudelijke apparaten bij het in Nederland in de handel brengen daarvan informatie over de geluidproduktie van de apparaten verstrekt, dient de informatie te worden verstrekt overeenkomstig artikel 3.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

 • 1 Informatie over de geluidproduktie van huishoudelijke apparaten dient mede het geluidsvermogensniveau van de apparaten te vermelden.

 • 2 Het geluidsvermogensniveau dat wordt vermeld, mag niet lager zijn dan het van de desbetreffende serie van huishoudelijke apparaten bepaalde geluidsvermogensniveau.

 • 3 Indien voor een familie van huishoudelijke apparaten een etiket betreffende andere informatie is voorgeschreven, dient het geluidsvermogensniveau op dat etiket te worden vermeld.

 • 4 Op verschillende wijzen gegeven informatie over het geluidsvermogensniveau van een serie van huishoudelijke apparaten dient onderling geen wezenlijke verschillen te vertonen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

 • 1 De controle op de juistheid van informatie die over het geluidsvermogensniveau van huishoudelijke apparaten door de betrokken fabrikant of importeur wordt verstrekt, geschiedt door middel van steekproeven die worden genomen uit afzonderlijke partijen van huishoudelijke apparaten en die worden uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 2 Met de controle, bedoeld in het eerste lid, is belast een daartoe door Onze Minister aangewezen instantie.

 • 3 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de bepaling van het geluidsvermogensniveau van daarbij aan te geven families van huishoudelijke apparaten, die worden toegepast bij de controle op de juistheid van de informatie die over het geluidsvermogensniveau van die apparaten wordt verstrekt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

 • 1 Indien uit een controle als bedoeld in artikel 4, eerste lid, blijkt dat informatie die over het geluidsvermogensniveau van een partij van huishoudelijke apparaten wordt verstrekt, onjuist is, doet de instantie die met de controle is belast, daarvan mededeling aan de betrokken fabrikant of importeur.

 • 2 De betrokken fabrikant of importeur dient er zorg voor te dragen dat met betrekking tot de desbetreffende partij van huishoudelijke apparaten onverwijld na de ontvangst van een mededeling als bedoeld in het eerste lid, de onjuiste informatie wordt verwijderd dan wel vervangen door de juiste informatie. Deze verplichting geldt alleen voor apparaten die in Nederland in de handel zijn op de datum van de ontvangst van de mededeling door de fabrikant of importeur dan wel na die datum in de handel worden gebracht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Het is voor anderen dan de fabrikant of importeur van huishoudelijke apparaten verboden bij het in de handel brengen andere informatie over de geluidproduktie van de apparaten te verstrekken dan door de fabrikant of importeur overeenkomstig artikel 3 is verstrekt.

Hoofdstuk III. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Met betrekking tot huishoudelijke apparaten, behorende tot een serie die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in Nederland in de handel was, geldt artikel 2 met ingang van een jaar na dat tijdstip.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 15 april 1992

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de veertiende mei 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorende bij het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten

[Regeling vervallen per 29-09-2010]

Methode voor de controle op de juistheid van informatie over het geluidsvermogensniveau van huishoudelijke apparaten

1. Neem een willekeurige steekproef van 3 exemplaren van uit eenzelfde partij van huishoudelijke apparaten. Stel dat de gemeten waarden van het geluidsvermogensniveau zijn L1, L2 en L3, dan dient het gemiddelde als volgt te worden bepaald:

Lgem = 1/3 (L1 + L2 + L3)

2. Vervolgens moet de waarde A worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

A = Lc - 0,564 . 3,5 = Lc - 1,974

waarbij Lc de in de informatie verstrekte waarde voor het geluidsvermogensniveau van de desbetreffende partij van huishoudelijke apparaten is.

3. Vervolgens moeten de gevonden waarden voor Lgem en A met elkaar worden vergeleken.

Indien Lgem ≤ A, wordt de in de informatie verstrekte waarde voor de desbetreffende partij van huishoudelijke apparaten (Lc) als juist aangemerkt.

Indien Lgem > A, wordt de in de informatie verstrekte waarde voor de desbetreffende partij huishoudelijke apparaten (Lc) als onjuist aangemerkt.

Naar boven