Beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-07-1992 t/m 31-01-2005

Beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie

De Minister van Binnenlandse Zaken

in overeenstemming met de minister van Justitie:

Overwegende dat het noodzakelijk is uitjeringen te verstrekken ter tegemoetkoming in de uitgaven van de gemeenten voor de bevordering van de feitelijke integratie van de politie in verband met de reorganisatie van het politiebestel:

Gelet op artikel 237b, tweede lid onder b van de gemeentewet (Stb. 1931, 89):

Na overleg met de Minister van Financiën:

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Te verstrekken aan genoemde gemeenten conform bijgevoegde lijst een uitkering van f 16.179.000 voor de uitgaven die door de burgemeester van die gemeente worden gedaan met het oog op de bevordering van de feitelijke integratie van de binnen de politieregio aanwezige korpsen van de gemeentepolitie en de onderdelen van het korps rijkspolitie.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant:

's-Gravenhage, 13 april 1992.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
De

projectmanager reorganisatie politie

Naar boven