Regeling vaststelling aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

Geldend van 01-05-1992 t/m heden

Regeling vaststelling aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

De Minister-President,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers,

Gelet op artikel 14 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703),

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld worden de bij dit besluit gevoegde Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur.

Artikel 2

De Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur, vastgesteld bij besluit van de Minister-President van 21 december 1979 nr. 292146, Staatscourant 1980 nr. 6, gerectificeerd bij Staatscourant 1980 nr. 11, worden ingetrokken.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 8 april 1992.

De

Minister-President

,

R. F. M. Lubbers.

Terug naar begin van de pagina