Regeling instelling Adviescommissie mestverwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 10-03-1994 t/m 31-12-2004

Regeling instelling Adviescommissie mestverwerking

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende het belang van een juiste en gefundeerde besteding van overheidsmiddelen ten behoeve van bijdragen in de investeringskosten voor de centrale mestverwerking uit hoofde van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking (Stcrt. 1988, 88);

Overwegende dat het in dit verband wenselijk is over te gaan tot de instelling van een Commissie van deskundigen die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dan wel door deze aangewezen instanties of personen zal adviseren omtrent subsidie-aanvragen van initiatiefnemers voor grootschalige mestverwerking in het kader van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking;

Overwegende dat het dienstig is wanneer deze Commissie van deskundigen tevens adviserende taken kan verrichten ten behoeve van het Landbouwschap, de Stichting Landelijke Mestbank en de regionale mestbanken, in het kader van de stimulering van milieuhygiënische afzet van mestoverschotten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Er is een Adviescommissie Mestverwerking, hierna te noemen: de Commissie.

 • 3 De Commissie kan tevens adviserende taken verrichten ten behoeve van het Landbouwschap, de Stichting Landelijke Mestbank en de regionale mestbanken, in het kader van de stimulering van de milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In overeenstemming met het Landbouwschap worden benoemd:

  • tot voorzitter, tevens lid van de Commissie:

   • mr. J. P. van Zutphen te Zoetermeer

  • tot leden van de Commissie:

   • Prof. dir. ir. W. P. M. van Swaay te Losser

   • Prof. dir. ir. W. H. Rulkens te Wageningen

   • ir. P. J. W. ten Have te Velp

   • prof. dr. M. T. G. Meulenberg te Wageningen

   • drs. N. Streefkerk te Zederik

   • Prof. dr. P. A. Verheyen te Tilburg.

 • 2 Het secretariaat van de Commissie zal worden gevoerd door de NEHEM te 's-Hertogenbosch.

 • 3 De voorzitter en de overige leden van de Commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De Commissie verricht haar werkzaamheden op basis van een vooraf door de minister, in overeenstemming met het Landbouwschap, goedgekeurde jaarbegroting en werkwijze.

 • 2 Indien het in het lopende jaar noodzakelijk wordt geacht om af te wijken van de in het eerste lid bedoelde begroting en werkwijze, wordt de minister hiervan in kennis gesteld. Deze afwijkingen worden door de minister slechts toegestaan voor zover zij door hem zijn goedgekeurd. Afwijkingen behoeven, voor zover zij betrekking hebben op de in artikel 2, derde lid, bedoelde taken, tevens de goedkeuring van het Landbouwschap.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Commissie kan zich in haar werkzaamheden, in overleg met de betrokken initiatiefnemer voor mestverwerking, doen bijstaan door deskundigen die geen lid zijn van de Commissie, voor zover dit past binnen de goedgekeurde jaarbegroting.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De leden van de Commissie zullen de door de initiatiefnemers voor mestverwerking aan hen verstrekte informatie uitsluitend ter beschikking stellen aan de minister dan wel aan door de minister aangewezen personen of instanties, of, indien het informatie betreft ten behoeve van de in artikel 2, derde lid, genoemde taak, aan het Landbouwschap, de Stichting Landelijke Mestbank of de regionale mestbanken, tenzij de betrokken initiatiefnemer in overleg met de Commissie heeft ingestemd met het ter beschikking stellen van deze informatie aan derden.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde personen of instanties die uit hoofde van deze regeling de beschikking hebben over informatie over mestverwerkingsinitiatieven, zullen deze informatie geheim houden en slechts gebruiken voor werkzaamheden die verband houden met de werkzaamheden van de Commissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepaling van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie opgeborgen in het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 maart 1992.

 • 2 De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling instelling Adviescommissie mestverwerking’.

's-Gravenhage, 6 april 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Naar boven