Instelling begeleidingscommissie onderzoek indeling Wieringerwaard

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 20-02-2024.
Geldend van 14-05-1992 t/m 31-01-2005

Instelling begeleidingscommissie onderzoek indeling Wieringerwaard

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat ten behoeve van het beleidsevaluerend onderzoek Indeling Wieringerwaard een begeleidingscommissie moet worden ingesteld;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een commissie die tot taak heeft bovenvermeld onderzoek te begeleiden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In de commissie worden benoemd respectievelijk aangewezen:

tot lid, tevens voorzitter:

de heer drs A. Bours;

tot leden:

de heren drs J. de Lange, lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland, C. de Groot, burgemeester van Ouder-Amstel en drs. W. J. F. van Dam. namens het departement van Binnenlandse Zaken;

tot secretaris van de commissie:

mw. mr P. M. E. Bernini.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Met inachtneming van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) wordt voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie toegekend aan vacatiegelden:

  • a. aan de voorzitter van de commissie f 250;

  • b. aan de benoemde leden van de commissie f 125.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het beheer van de bescheiden inzake de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden in het archief van dat ministerie bewaard.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1992

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven