Instelling programma en stuurgroep ‘doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen’

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-06-1992 t/m 27-08-2004

Instelling programma en stuurgroep ‘doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen’

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende het belang van de vermindering van de werkdruk door middel van doelmatigheidsverbetering in instellingen;

gelet op de afspraken in het Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsector d.d. 28 juni 1990 over een gezamenlijke aanpak van deze kwestie;

met inachtneming van de resultaten uit het vooronderzoek ‘Doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen, vooronderzoek; kansrijke gebieden’, Bakkenist Management Consultants, 30 september 1991;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een programma ‘Doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen’, hierna te noemen het programma, dat tot doel heeft door middel van (demonstratie) projecten een doelmatigheidsimpuls te realiseren teneinde de werkdruk te verminderen in algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, verpleeghuizen en bejaardenoorden. Het programma loopt (inclusief voorbereiding) tot uiterlijk 1 juli 1994. De opdracht tot dit programma is gegeven aan Bakkenist Mangement Consultants, door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Nederlandse Zorgfederatie, de Vereniging Bejaardenoorden en het Interprovinciaal Overleg, hierna te noemen de opdrachtgevers.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een stuurgroep programma ‘Doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen’, hierna te noemen de stuurgroep. De stuurgroep heeft tot taak de voortgang van het programma te bewaken, inhoudelijk te sturen en te begeleiden alsmede het financiële beheer te verzorgen. Met het oog daarop dragen de opdrachtgevers hun bevoegdheden in deze aan de stuurgroep over.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep wordt benoemd:

  prof. dr. ir. A. C. J. de Leeuw.

 • 2 Tot leden van de stuurgroep worden benoemd (met vermelding van de organisatie namens welke zij als vertegenwoordigers optreden in de stuurgroep):

  • ir. V. F. J. Baalman (Nederlandse Zorgfederatie)

  • dr. E. Elsinga (Ministerie van WVC)

  • drs. L. A. C. Goemans (Ministerie van WVC)

  • drs. Th. M. A. van Keulen (Nederlandse Zorgfederatie)

  • mevrouw mr. M. G. Kleefkens (Ministerie van WVC)

  • C. Oekeloen (Interprovinciaal Overleg)

  • R. G. de Vries (Ministerie van WVC)

  • G. A. Werdmüller von Elgg (Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden laat de stuurgroep zich bijstaan door Bakkenist Management Consultants. Bakkenist Management Consultants beheert het ten behoeve van het programma door de opdrachtgevers beschikbaar te stellen budget en is aan de opdrachtgevers financiële verantwoording verschuldigd met inachtneming van het gestelde in de respectievelijke opdrachtverleningen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een stafteam ‘Doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen’, dat als taak heeft de stuurgroep te adviseren. In het stafteam zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Zorgfederatie, de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden en Bakkenist Management Consultants. Het Ministerie van WVC en het Interprovinciaal Overleg ontvangen de stukken van het stafteam en behouden zich het recht voor deel te nemen aan vergaderingen van het stafteam.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De stuurgroep beslist omtrent toewijzingen in het kader van het programma van gelden aan project-uitvoerende instanties. De stuurgroep beslist in consensus. De stuurgroep kan haar bevoegdheden inzake de uitvoering van het programma doordelegeren aan het stafteam.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De stuurgroep is opgeheven na afronding van het programma, uiterlijk 1 juli 1994.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

.
De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

.
Naar boven