Beschikking landbouwtelling 1992

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 07-04-1992 t/m 23-01-2004

Beschikking landbouwtelling 1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. directeur:

Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel c, dan wel anderzins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is gezonden;

c. beschrijvingsbiljetten:

de in de bijlagen opgenomen modelformulieren voor de periodieke inventarisatie in land- en tuinbouw, alsmede het door de opgaveplichtige bij of vanwege de districtsbureauhouder, als bedoeld onder d, te ondertekenen schriftelijke stuk tezamen met het in de bijlagen opgenomen modeloproepformulier voor de landbouwtelling;

d. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige, dan wel het grootste gedeelte daarvan, is gelegen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 30 maart tot en met 3 juli 1992 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur.

  • 2 De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.

  • 3 De opgaveplichtige dient op de zittingsdag de beschrijvingsbiljetten te ondertekenen en in te leveren bij de districtsbureauhouder, dan wel indien de beschrijvingsbiljetten aan de opgaveplichtige zijn toegezonden, binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn verzonden in te leveren bij de districtshouder.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking landbouwtelling 1992.

's-Gravenhage, 23 maart 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage 1. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behoeve van de Landbouwtelling 1992

[Vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

bss per dier

201

265

203

265

205

380

207

295

209

350

211

1 370

213

285

215

120

217

275

219

285

221

275

223

295

225

285

227

285

228

530

229

530

232

-

233

85

235

-

237

35 1

239

50

241

50

243

65

245

65

247

330

249

330

251

320

253

65

255

330

260

290

261

1 210

263

290

265

-

266

135

268

-

269

1,25

271

4,15

273

7,3

275

1,7

276

2,6

278

2,6

282

180

284

180

287

3,35

290

65

291

6,6

292

65

293

12,25

294

65

295

28,7

297

3,35

1Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

D. Tuinbouw open grond

rubr.nr.

bss par are

401

212,8

405

81,6

409

81,6

413

148,8

417

47

421

81,6

425

47

429

47 4

433

81,6

437

81,6

441

47 4

445

81,6 5

449

47

453

47 3

457

81,6

461

47 4

465

148,8 4

469

47 3

473

47 4

477

81,6 2

501

85,8

503

85,8

505

85,8

507

85,8

515

85,8

520

177

530

33,7

532

33,7

541

248,3

551

120

552

120

554

120

555

120

557

509

559

509

561

509

571

172,3

573

172,3

575

106,3

577

106,3

579

248,3

580

172,3

581

172,3

2 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are Indien beteelde areaal > = 150 are geldt rubriek 453 0,018 rubriek 416 0,018 rubriek 469 0,065

3 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are Indien beteelde areaal > = 150 are geldt rubriek 453 12,0 rubriek 461 12,0 rubriek 469 31,2

4 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are Indien beteelde areaal > = 100 are geldt rubriek 429 31,2 rubriek 441 31,2 rubriek 473 31,2

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are Indien beteelde areaal > = 200 are geldt rubriek 445 12,0 rubriek 477 31,2

G. Tuinbouw onder glas

rubr.nr.

bss per m²

601

16,89

605

16,89

609

10,00

613

16,89

617

11,57

618

11,57

621

10,00

624

11,57

625

28,87

635

17,66

641

26,02

643

15,43

645

15,43

646

15,43

647

15,43

649

15,43

650

19,84

651

15,43

652

15,43

653

15,43

655

19,84

656

15,43

657

15,43

660

26,02

662

26,02

663

19,84

665

15,43

666

26,02

667

17,66

H. Akkerbouw

rubr.nr.

bss per are

301

11,6

303

8,1

305

9,7

307

9,7

309

6,9

311

8,2

312

8,1

313

8,1

317

11,8

321

11,8

323

15,9

325

11,8

326

12,0

327

12,7

329

12,7

331

12,7

335

12,7

341

16,0

347

29,9

349

44,2

351

18,5

353

31,8

355

15,4

357

23,1

359

16,4 2

369

6,8 2

373

13,0 2

376

13,0

377

7,3

383

27,4

385

27,4

387

27,4

389

16,4

I. Bedrijfsindeling

rubr.nr.

bss per are

703

11,0 2

715

11,0 2

E. Champignonteelt

rubr.nr.

bss per m²

805

82,9

F. Bollenteelt en witloftrek

rubr.nr.

bss per eenheid

911

40 per 1000 stuks

913

580 per 1000 kg

583

47 per are

Bijlage 2. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van landbouwtelling 1992

[Vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr.nr.

sbe per dier

201

0,50

203

0,50

205

0,50

207

1,50

209

0,50

211

2,95

213

1,50

215

0,28

217

0,36

219

0,36

221

0,36

223

0,36

225

0,36

227

0,36

228

0,80

229

0,36

232

-

233

0,17

235

-

237

0,12 1

239

0,12

241

0,12

243

0,22

245

0,22

247

0,85

249

0,85

251

0,85

253

0,22

255

0,85

260

0,70

261

6,00

263

3,00

265

-

266

0,22

268

0,22

269

0,0034

271

0,008

273

0,016

275

0,0032

276

0,0063

278

0,0063

282

0,24

284

-

287

0,0095

290

0,12

291

0,020

292

0,30

293

0,030

294

0,20

295

0,075

297

0,01

1Alleen indien rubriek 247 t/m 251 niet voorkomt.

H. Akkerbouw

rubr.nr.

sbe per are

301

0,018

303

0,010

305

0,012

307

0,010

309

0,010

311

0,010

312

0,010

313

0,010

317

0,018

321

0,018

323

0,033

325

0,010

326

0,018

327

0,015

329

0,023

331

0,023

335

0,025

341

0,030

347

0,070

349

0,112

351

0,038

353

0,068

355

0,032

357

0,061

359

0,050

369

0,014

373

0,025

376

0,025

377

0,010

383

0,040

385

0,056

387

0,040

389

0,050

D. Tuinbouw open grond

rubr.nr.

sbe per ara

401

0,78

405

0,31

409

0,26

413

0,51

417

0,12

421

0,17

425

0,07

429

0,14 3

433

0,33

437

0,19

441

0,10 3

445

0,16 4

449

0,10

453

0,12 2

457

0,24

461

0,14 2

465

0,51 5

469

0,14 2

473

0,07

477

0,17 4

501

0,21

503

0,21

505

0,21

507

0,21

515

0,28

520

0,70

530

0,105

532

0,105

541

1,05

551

0,31

552

0,40

554

0,35

555

0,28

557

1,22

559

2,27

561

1,74

571

0,23

573

0,42

575

0,14

577

0,12

579

0,75

580

0,30

581

0,35

2 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are indien beteelde areaal > = 150 are geldt rubriek 453 0,018 rubriek 461 0,018 rubriek 469 0,065

3 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are indien beteelde areaal > = 100 are geldt rubriek 429 0,095 rubriek 441 0,06

4 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are indien beteelde areaal > = 200 are geldt rubriek 445 0,018 rubriek 477 0,07

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are indien beteelde areaal > = 50 are geldt rubriek 465 0,095

G. Tuinbouw onder glas

rubr.nr.

sbe per m²

601

0,0523

605

0,0488

609

0,0305

613

0,0558

617

0,0139

618

0,054

621

0,0305

624

0,0305

625

0,068

635

0,0305

641

0,068

643

0,0488

645

0,0453

646

0,047

647

0,0453

649

0,0296

650

0,0575

651

0,0279

652

0,0296

653

0,0348

655

0,054

656

0,047

657

0,047

660

0,068

662

0,068

663

0,0587

665

0,047

666

0,068

667

0,068

I. Bedrijfsindeling

rubr.nr.

sbe per are

703

0,023

715

0,023

E. Champignonteelt

rubr.nr.

sbe per 100 m²

805

21,05

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr.nr.

sbe per eenheid

911

0,14 per 1000 st.

913

2 per 1000 kg.

583

0,10 per are

Terug naar begin van de pagina