Wijziging indiening en verrekening van kostenopgaven rijksvergoeding

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 12-03-1992 t/m 21-09-2004

Wijziging van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250), alsmede vervanging van de bij dat besluit en bij het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 188), de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169) en het Besluit bijdrageregeling bijzondere controle 1991 (Stb. 1991, 179) behorende modelformulieren, alsmede vaststelling van de bij het Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157) behorende modelformulieren

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op de artikelen 41, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), 50 en 81c van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), 39 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92), 39 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) en 19 van de Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening en het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ en de Rijksbijdrageregeling banenpools en het Besluit bijdrageregeling bijzondere controle 1991.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1992. Met betrekking tot voor 1 januari 1992 gelegen tijdvakken blijven de tot die datum geldende voorschriften en modellen van kracht.

's-Gravenhage, 10 maart 1992

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven