Instellingsbeschikking Commissie-Swart

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-06-1992 t/m heden

Instellingsbeschikking Commissie-Swart

De minister van Justitie,

Overwegende, dat het wenselijk is om te onderzoeken of de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering betreffende Internationale Rechtshulp in het licht van de steeds toenemende behoefte aan internationaal strafrechtelijke samenwerking beantwoorden aan de behoeften van de praktijk;

Besluit een Commissie in te stellen met de navolgende taakopdracht:

te onderzoeken of, in het licht van de steeds toenemende behoefte aan internationale strafrechtelijke samenwerking:

 • a. de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering wijziging of aanvulling behoeven met het oog op de rechten van de verdachte en van andere belanghebbenden in of bij een vervolging in Nederland, in gevallen waarin de rechtshulp van andere Staten wordt verlangd;

 • b. het Wetboek van Strafvordering aanvulling behoeft met bepalingen die waarborgen bevatten voor de rechten van de verdachte en van andere belanghebbenden in gevallen waarin Nederland uitvoering geeft aan verzoeken om rechtshulp van andere Staten.

De Commissie dient, indien zij van oordeel is dat het Wetboek van Strafvordering op een der genoemde onderdelen moet worden gewijzigd of aangevuld, voorstellen tot een dergelijke wijziging of aanvulling te formuleren.

In de Commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter:

  • prof. mr. A. H. J. Swart, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht;

 • b. als leden:

  • mr. F. C. Bakker, rechter in de arrondissementsrechtbank te Haarlem;

  • te 's-Gravenhage;

  • mr. P. C. Kortenhorst, arrondissementsofficier van justitie in het arrondissement Amsterdam;

  • mr. M. G. van der Vegt, korpschef van de gemeentepolitie te Leidschendam;

  • mevr. mr. M. A. C. L. M. Bonn, raadadviseur bij het Directoraat-Generaal wetgeving van het Ministerie van Justitie;

  • mr. N. P. Levenkamp, hoofd van de afdeling specifieke beleidsaangelegenheden van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshulp van het Ministerie van Justitie;

  • mr. G. Demmink, medewerker van de afdeling internationale rechtshulp van het Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding van het Ministerie van Justitie;

  • mr. M. H. F. Knaapen, internationaal coördinator van de directie politie van het Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding van het Ministerie van Justitie, tevens secretaris.

  De Commissie kan zich wenden tot de onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie ressorterende diensten en instellingen voor het verkrijgen van de inlichtingen die zij behoeft.

  Van dit besluit, dat zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 5 maart 1992

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven