Categoriale beschikking onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie AID

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-03-2013.]
Geldend van 18-04-1992 t/m heden

Categoriale beschikking onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie AID

De minister van Justitie.

Gelezen het verzoek van de Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, alsmede de Minister van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij, dd. 8 oktober 1991, kenmerk MJZ08091068:

Gelet op artikel II van mijn beschikking dd. 27 juni 1988/nr. 301/588a. Directie Politie en gelet op artikel II van mijn beschikking van 1 juli 1988/nr. 301/588b. Directie Politie, betreffende de categoriale benoeming tot onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie, werkzaam bij de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beide beschikkingen opgenomen in de Stcrt. 126 dd. 4 juli 1988):

Besluit:

Artikel I

De opsporingsbevoegdheid verkregen door de categoriale beschikking van 27 juni 1988 (Stcrt. 126 dd. 4 juli 1988) houdende benoeming tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie van de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geldt tevens voor de opsporing van delicten in het kader van besluiten terzake organische meststoffen voorzover (mede) gebaseerd op de Wet inzake luchtverontreiniging.

Artikel II

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en treedt in werking vier dagen na publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 4 maart 1992

De

minister

voornoemd,
Namens de

minister

,
Het

hoofd van de Directie Politie

,
voor deze,

O. C. W. v.d. Veen

Terug naar begin van de pagina