Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het fomatiebudgetsysteem

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs een formatiebudgetsysteem op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. Overgangsbepaling m.b.t. bovenschoolse benoeming WPO

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel VI. Overgangsbepaling m.b.t. bovenschoolse benoeming WEC

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel VII. Overgangsregeling verrekening voorschotten

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel IX. Invoeringsregeling voorlopige vaststelling ontvangsten en uitgaven t.b.v. overschrijding

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XI. Inwerkingtreding

  • 2 Tot het in het eerste lid onder b bedoelde tijdstip kunnen bij ministeriële regeling voorschriften worden gegeven met betrekking tot de kosten van vervanging.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 februari 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

P. Bukman

Uitgegeven de negentiende maart 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven