Instelling Stuurgroep fundamenteel onderzoek Provinciefonds

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-05-1992 t/m 31-01-2005

Instelling Stuurgroep fundamenteel onderzoek Provinciefonds

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Handelende mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Overwegende, dat KMPG Klynveld Management Consultants en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, hierna te noemen: de samenwerkende Onderzoeksinstellingen, een onderzoek zullen instellen ten einde tot een voorstel te komen voor de inrichting en werking van het verdeelsysteem voor de algemene uitkering uit het Provinciefonds voor de lange termijn;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Ingesteld wordt een Stuurgroep fundamenteel onderzoek Provinciefonds, hierna te noemen: Stuurgroep.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak:

  • -

   te besluiten over de opzet en zonodig over eventuele bijstellingen van het door de samenwerkende Onderzoeksinstellingen uit te voeren onderzoek;

  • -

   besluiten te nemen indien gedurende de uitvoering van het onderzoek sprake is van bestuurlijke keuzemogelijkheden;

  • -

   zich een oordeel te vormen over de door de onderzoekers opgestelde onderzoeksverslagen.

 • 3 De Stuurgroep bespreekt in ieder geval de tenminste eenmaal per drie maanden door de samenwerkende Onderzoeksinstellingen uit te brengen verslagen over de stand van zaken van het onderzoek, een concept-eindrapport en besluit daarover zo nodig.

 • 4 De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  leden van de Stuurgroep zijn:

  • a.

   • mevr. D. IJ. W. de Graaff-Nauta, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, tevens voorzitter:

   • drs. M. J. J. van Amelsvoort, Staatssecretaris van Financiën;

  • b.
   de door het Interprovinciaal Overleg aangewezen leden:
   • -

    dhr. G. Brouwer, gedeputeerde van Zuid-Holland;

   • -

    drs. C. J. van der Horst, gedeputeerde van Friesland en vice-voorzitter van het Interprovinciaal overleg;

   • -

    drs. J. B. V. N. Pleumeekers, gedeputeerde van Limburg.

   Adviseurs van de Stuurgroep zijn:
   • -

    Dr. G. J. van Helden, voorzitter van de Werkgroep onderzoek Provinciefonds als bedoeld in artikel 8 van deze beschikking;

   • -

    drs. L. C. J. van den Hoek, partner van KPMG Klynveld Management Consultants en dr. H. de Groot, directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven.

   Secretaris van de Stuurgroep is:
   • -

    drs. J. M. T. Scholten, medewerker van de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 5 De voorzitter wordt bij haar afwezigheid vervangen door de Staatssecretaris van Financiën.

 • 6 De door het Interprovinciaal overleg aangewezen leden van de Stuurgroep treden in de Stuurgroep op namens alle provincies.

 • 7 De voorzitter roept de Stuurgroep bijeen zo vaak als een van de leden of de adviseurs dat nodig acht.

 • 8 Ingesteld wordt een werkgroep fundamenteel onderzoek Provinciefonds, hierna te noemen: Werkgroep.

 • 9 De Werkgroep heeft tot taak:

  • -

   het door de samenwerkende Onderzoeksinstellingen uit te voeren onderzoek te begeleiden, alsmede de Stuurgroep te adviseren over de opzet, uitvoering en eventueel nodige bijstelling van het onderzoek;

  • -

   besluiten van de Stuurgroep over gedurende de uitvoering van het onderzoek te maken bestuurlijke keuzen voor te bereiden:

  • -

   het oplossen van knelpunten bij het verkrijgen van voor het onderzoek benodigde materiaal.

 • 10 De Werkgroep oefent deze taak in ieder geval uit door:

  • -

   het houden van toezicht op de voortgang en uitvoering van het onderzoek:

  • -

   het informeren van de Stuurgroep.

 • 11 De Werkgroep is samengesteld uit de volgende leden:

  • a. Dr. G. J. van Helden, voormalig gedeputeerde van Groningen, momenteel werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, tevens voorzitter van de Werkgroep.

  • b. namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

   • -

    drs. A. H. M. van Helden, hoofd van de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;

   • -

    drs. J. M. T. Scholten, medewerker van de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur;

  • c. namens het Ministerie van Financiën:

   • -

    drs. B. W. M. Heijs, medewerker van de afdeling Begrotingsfondsen Lagere Overheden:

  • d. namens het Interprovinciaal overleg:

   • -

    drs. G. Huisman, IPO-secretaris;

   • -

    drs. C. Jongsma, hoofd van de afdeling Financiën van de provincie Groningen;

   • -

    drs. P. L. G. C. M. Parren, stafmedewerker van Provinciale Financiën van de provincie Limburg.

  • e. namens de samenwerkende Onderzoeksinstellingen:

   • -

    drs. L. C. J. van den Hoek, partner van KPMG Klynveld Management Consultants en dr. H. de Groot, directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven;

   • -

    drs. W. Goedhart, senior-organisatieadviseur bij KPMG Klynveld Management Consultants;

   • -

    drs. D. L. Kabel, senior-onderzoeker bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven.

 • 12 De voorzitter roept de Werkgroep bijeen tenminste zo vaak als hij, de voorzitter van de Stuurgroep, de samenwerkende Onderzoeksinstellingen of twee of meer leden van de Werkgroep dat nodig achten.

 • 13 Dit besluit wordt in afschrift gezonden aan:

  de Voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal: gedeputeerde staten van de provincies; het Interprovinciaal Overleg; de leden van de Stuurgroep en de Werkgroep.

's-Gravenhage, 25 februari 1992

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven