Instelling tijdelijke commissie informatievoorziening in het deelgebied welzijn

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 11-03-1992 t/m 27-08-2004

Instelling tijdelijke commissie informatievoorziening in het deelgebied welzijn

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende dat de minister, voornoemd, in artikel 6, tweede lid, van het Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Stcrt. 1991, 20), is aangewezen als coördinerend bewindspersoon voor de informatievoorziening op het deelgebied welzijn;

overwegende dat over dit onderwerp een convenant tot stand is gekomen waaraan deelnemen het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Inter-Provinciaal Overleg, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector;

overwegende dat dit convenant mede namens de minister, voornoemd, op 17 december 1991 is ondertekend;

Besluit:

1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

b. welzijnsinformatievoorziening:

de informatievoorziening op het deelgebied welzijn;

c. de commissie:

de tijdelijke Commissie voor de welzijnsinformatievoorziening, bedoeld in artikel 2.

2. Instelling en taak

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een tijdelijke Commissie voor de welzijnsinformatievoorziening.

 • 2 De commissie is ingesteld voor een periode van twee jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De commissie brengt aan de minister desgevraagd of eigener beweging advies uit over vraagstukken op het gebied van de welzijnsinformatievoorziening. Deze adviserende taak heeft ondermeer betrekking op:

  • -

   de (coördinatie van) de inrichting van de welzijnsinformatievoorziening, waartoe mede behoren basisgegevens, de begripsomschrijvingen daarvan inbegrepen, en de normen voor tarieven van gegevensverstrekking,

  • -

   het aangeven van de bestuurlijk-organisatorische consequenties van deze inrichting en

  • -

   het signaleren van ontwikkelingen op dit deelgebied.

 • 2 De commissie heeft als eerste opdracht het ontwerpen van een structuurschets zoals bedoeld in het Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990.

4. Samenstelling van de commissie

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie is als volgt samengesteld:

 • a. de voorzitter, tevens lid;

 • b. de secretaris, tevens lid;

 • c. ten hoogste twee leden die de minister vertegenwoordigen;

 • d. ten hoogste twee leden die het Centraal Bureau voor de Statistiek vertegenwoordigen,

 • e. ten hoogste twee leden die het Inter-Provinciaal Overleg vertegenwoordigen,

 • f. ten hoogste twee leden die het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn vertegenwoordigen,

 • g. ten hoogste twee leden die het Sociaal en Cultureel Planbureau vertegenwoordigen,

 • h. ten hoogste twee leden die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigen,

 • i. ten hoogste twee leden die de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector vertegenwoordigen,

 • j. één lid dat de Minister van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigt.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 De benoeming en het ontslag van de voorzitter en de secretaris geschiedt nadat de organisaties, bedoeld in artikel 4, onder d tot en met i, en de Minister van Binnenlandse Zaken daarmee hebben ingestemd.

 • 3 De leden, bedoeld in artikel 4, onder d tot en met j, worden benoemd op voordracht van de organisatie of de bewindspersoon, die zij in de commissie vertegenwoordigen.

 • 4 De leden van de commissie worden benoemd voor de termijn waarvoor de commissie is ingesteld. Op hun eigen verzoek dan wel op verzoek van de organisatie of de bewindspersoon, die zij in de commissie vertegenwoordigen, wordt aan hen tussentijds ontslag verleend.

5. Inrichting en werkwijze van de commissie

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De adviezen van de commissie worden uitgebracht overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de leden.

 • 2 Op verzoek van de leden die een standpunt hebben ingenomen dat afwijkt van het gevoelen van de meerderheid van de commissie, wordt hun standpunt in het advies vermeld. Deze leden kunnen omtrent dit standpunt een afzonderlijke nota bij het advies van de commissie voegen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De commissie regelt haar werkwijze bij een door haar vast te stellen reglement.

 • 2 De leden nemen persoonlijk deel aan de beraadslagingen in de commissie; zij kunnen zich niet laten vervangen.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie is, ter voorbereiding van de door haar uit te brengen adviezen, bevoegd werkgroepen in te stellen en daarin ook andere personen dan leden te benoemen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit aan de minister omtrent de in het daaraan voorafgaande kalenderjaar door de commissie verrichte werkzaamheden.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

De voorzitter ontvangt een vacatiegeld en een vergoeding van reiskosten overeenkomstig de ter zake geldende rijksregelingen.

6. Secretariaat

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.

 • 2 De medewerkers van het secretariaat zijn ter zake van hun werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de voorzitter.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het secretariaat van de commissie beheert het commissie-archief.

 • 2 Aan het einde van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt het archief van de commissie overgedragen aan de minister.

7. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

Binnen de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, evalueert de commissie haar taakvervulling en kan zij bij de minister voorstellen doen over het voortbestaan van de commissie en over gewenste veranderingen.

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2004]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 15

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening in de Staatscourant en werkt terug tot en met 17 december 1991.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Terug naar begin van de pagina