Algemene mandaatregeling Defensie 1992

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 24-02-1992 t/m 31-12-2004

Algemene mandaatregeling Defensie 1992

De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: het ministerie van Defensie;

 • b. bewindslieden: de minister en de staatssecretaris van Defensie;

 • c. beslissing: een beslissing met rechtsgevolgen die wordt toegerekend aan de Staat der Nederlanden of aan een bewindspersoon;

 • d. stuk: een stuk dat een beslissing inhoudt, dan wel een ander stuk dat wordt toegerekend aan een bewindspersoon;

 • e. dienstonderdeel: een onderdeel van het ministerie als bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met j, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 1992;

 • f. diensthoofd: degene die bij het Algemeen organisatiebesluit Defensie 1992 is belast met de leiding van een dienstonderdeel van het ministerie;

 • g. (sub)mandaat: de bevoegdheid om namens een bewindspersoon, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens aanwijzingen en richtlijnen, beslissingen te nemen en stukken vast te stellen en te ondertekenen;

 • h. mandans: degene die (sub-)mandaat verleent;

 • i. mandataris: degene aan wie (sub-)mandaat is verleend.

Artikel 2. Mandaat secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 1992.

Artikel 3. Uitsluiting van mandaatverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling is niet van toepassing op:

 • a. stukken, bestemd voor de Koningin;

 • b. stukken, bestemd voor de Raad van State (van het Koninkrijk), met uitzondering van de Afdeling voor de geschillen van bestuur en de Afdeling rechtspraak van de Raad van State;

 • c. stukken, bestemd voor de Raad van ministers (van het Koninkrijk);

 • d. stukken, bestemd voor de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • e. stukken, bestemd voor de Algemene Rekenkamer;

 • f. beslissingen en stukken inzake bezwaren tegen beslissingen die door een bewindspersoon of namens deze door de secretaris-generaal zijn genomen;

Artikel 4. Doormandateren

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De secretaris-generaal kan het aan hem ingevolge artikel 2 toekomende mandaat geheel of gedeeltelijk schriftelijk doormandateren aan functionarissen binnen zijn dienstonderdeel en aan de overige diensthoofden.

Artikel 5. Mandaatregister

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De secretaris-generaal draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen binnen het ministerie, die op basis van mandaat beslissingen kunnen nemen en stukken kunnen vaststellen en ondertekenen en van de inhoud van hun mandaat.

Artikel 6. Ondertekening in geval van beslissingen bewindslieden

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Stukken kunnen met goedvinden van een bewindspersoon overeenkomstig de door hem geparafeerde minute worden ondertekend door de secretaris-generaal of de plaatsvervangend-secretaris-generaal dan wel door een andere door de bewindslieden aan te wijzen functionaris.

Artikel 7. Plaatsvervanging

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Bij afwezigheid of verhindering van een mandataris treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats, behoudens ten aanzien van de bevoegdheid tot het verlenen van een mandaat of tot het wijzigen van een verleend mandaat.

Artikel 8. Regelen en instructies

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de voor de burgerlijke rijksdienst en de voor het ministerie geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 2 Aan de uitoefening van de door middel van mandaat verleende bevoegdheden kunnen door de mandans nadere regelen worden gesteld en instructies worden verbonden.

 • 3 De mandataris is gehouden de gestelde regelen en instructies op te volgen.

Artikel 9. Zelfbeslissingsrecht mandans

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De mandans is te allen tijde bevoegd de op basis van mandaat verleende bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 10. Voorleggen ter beslissing aan de mandans

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De mandataris maakt geen gebruik van een aan hem verleend mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandans een beslissing dient te nemen of een stuk dient vast te stellen en te ondertekenen.

Artikel 11. Overleg- en medeparaafprocedures

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De mandataris is gehouden erop toe te zien dat de binnen het ministerie geldende overleg- en medeparaaf-procedures in acht zijn genomen alvorens een beslissing te nemen en stukken vast te stellen en te ondertekenen.

Artikel 12. Ondertekening

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De mandataris is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te brengen door opneming van de volgende formule:

De Minister/Staatssecretaris van Defensie

Voor deze.

Functie van de betrokken mandataris.

Handtekening van de betrokken mandataris

Naam van de mandataris.

Artikel 13. Intrekking bestaande regelingen en overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De beschikking van de minister van Defensie van 9 november 1989, nr. C89/115/28187 en de beschikking van de staatssecretaris van Defensie van 9 november 1989, nr. C89/115/28185 worden ingetrokken.

 • 2 Beslissingen tot het verlenen van mandaat of delegatie, onder welke benaming of in welke vorm ook, genomen vóór de datum van ondertekening van deze regeling, worden geacht te zijn genomen op grond van deze regeling. Zij blijven van kracht tot uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1992, met uitzondering van onderdeel g van artikel 3, dat op een nader te bepalen datum in werking treedt.

Artikel 15. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Algemene mandaatregeling Defensie 1992.

Deze regeling zal met bijbehorende toelichting in de ministeriële Publikatie serie en in de Staatscourant worden geplaatst.

Afschriften van deze regeling worden verzonden volgens bijgevoegde verzendlijst.

's-Gravenhage, 24 februari 1992

De

Minister

voornoemd,

A. L. ter Beek

Naar boven