Besluit vervanging inschrijvingsregister Kadaster Breda door microfoto's

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-03-1992 t/m heden

Besluit vervanging inschrijvingsregister Kadaster Breda door microfoto's

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570),

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Breda, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 3 januari 1989 tot en met 29 december 1989 verschenen delen, zijnde de delen 7719 tot en met 8005.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1992. Zij wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 21-02-1992

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze,
de

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers,

J. W. J. Besemer.

Naar boven