Wijziging Organisatiebeschikking VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-04-1992 t/m 31-12-2004

Wijziging Organisatiebeschikking VROM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat ten gevolge van de reorganisatie binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer de organisatie van dit Directoraat-Generaal is gewijzigd en dat in verband hiermede de Organisatiebeschikking VROM op onderdelen wijziging behoeft,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Het Directoraat-Generaal Milieubeheer DGM bestaat uit:

 • -

  Managementteam DGM

 • -

  Stafbureau Managementteam

 • -

  Directie Intern Beleid

 • -

  Directie Financieel Economische Aangelegenheden

 • -

  Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer

 • -

  Hoofddirectie Milieukwaliteit en Emissiebeleid

  met daarbinnen:

  • Directie Bodem

  • Directie Drinkwater, Water, Landbouw

  • Directie Geluid en Verkeer

  • Directie Lucht en Energie

 • -

  Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg,

  met daarbinnen:

  • Directie Afvalstoffen

  • Directie Industrie, Bouw, Produkten, Consumenten

  • Directie Stoffen, Veiligheid, Straling

 • -

  Hoofddirectie Algemeen Milieubeleid,

  met daarbinnen:

  • Directie Bestuurszaken

  • Directie Internationale Zaken

  • Directie Strategische Planning

 • -

  Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het Toezicht op de Hygiëne van het Milieu,

  met daarbinnen:

  • Hoofdinspectie Milieuhygiëne

  • Regionale Inspecties Milieuhygiëne

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De algemene leiding van het directoraat-generaal Milieubeheer wordt onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur-generaal Milieubeheer uitgeoefend door een Managementteam, bestaande uit de directeur-generaal Milieubeheer, de plaatsvervangend directeur-generaal, tevens hoofddirecteur Milieukwaliteit en Emissiebeleid, de plv. directeur-generaal, tevens hoofddirecteur Ketenbeheer en Milieuzorg, de plv. directeur-generaal, tevens hoofddirecteur Algemeen Milieubeleid en de hoofdinspecteur Milieuhygiëne.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De directeur-generaal Milieubeheer bepaalt in overleg met de plaatsvervangend directeuren-generaal wie van hen de directeur-generaal Milieubeheer vervangt bij diens afwezigheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Het Directoraat-Generaal Milieubeheer heeft twee hoofdtaken:

 • -

  het voorbereiden, vormgeven en (doen) uitvoeren van het milieubeleid en

 • -

  het uitoefenen van toezicht en zorgdragen voor de handhaving van de (wettelijke) voorschriften met betrekking tot het milieubeleid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De werkgebieden van de algemene organisatie-onderdelen zijn:

 • 5.1

  Stafbureau Managementteam DGM (SBM)

  Het stafbureau Managementteam DGM ondersteunt het managementteam DGM bij het tot stand brengen van een samenhangend milieubeleid. Het bureau heeft onder meer taken op het gebied van onderzoek- en werkplanning, externe en interne voorlichting, het verzorgen van de voorbereiding van diverse overlegkaders, en het voeren van het secretariaat van de Rijksmilieuhygiënische Commissie (RMC).

 • 5.2

  Directie Intern Beleid (IB)

  De directie Intern Beleid adviseert en ondersteunt het managementteam DGM bij het uitvoeren van taken met betrekking tot het interne beheer en verricht uitvoeringstaken, stimuleert en coördineert ontwikkelingen op het gebied van personeel, organisatie, informatievoorziening en algemene zaken.

  Voorts is de directie Intern Beleid belast met het innen van milieuheffingen en het verlenen van schadevergoedingen.

 • 5.3

  Directie Financieel Economische Aangelegenheden (FEA)

  De directie FEA adviseert en informeert het managementteam DGM en de andere onderdelen van DGM over de financieel-economische, controletechnische en budgettaire aspecten met betrekking tot het milieubeleid in brede zin. De directie draagt zorg voor het opstellen van de begrotingen en meerjarenramingen en houdt preventief toezicht op de begrotingsuitvoering.

  Voorts is de directie belast met het uitvoeren van de controllersfunctie op divisieniveau en het voeren van de financiële administratie voor DGM, het beheren en het betaal- en verantwoordingssysteem en het zorgdragen voor de financiële informatievoorziening.

 • 5.4

  Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer (BABM)

  De Adviseur Beroepen Milieubeheer brengt zelfstandige ambtsberichten (adviezen) uit aan de Voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De ambtsberichten hebben betrekking op ingestelde beroepen tegen beschikkingen op grond van de verschillende milieuwetten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 6.0 De Hoofddirectie Milieukwaliteit en Emissiebeleid (HDM) heeft tot werkgebied:

  • -

   milieubeheer van de compartimenten bodem, water, lucht en geluid;

  • -

   doelgroepmanagement landbouw, energie, raffinaderijen, verkeer en nutssector drinkwatervoorziening;

  • -

   thema coördinatie vermesting, verdroging, verzuring, klimaatverandering en verstoring.

 • 6.1

  Directie Bodem (Bo)

  De directie Bodem is belast met het formuleren van het beleid met betrekking tot het milieubeheer voor het compartiment bodem. Hiertoe behoort het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het bodembeschermingsbeleid, zowel in preventie als in curatieve zin.

 • 6.2

  Directie Drinkwater, Water, Landbouw (DWL)

  De directie Drinkwater, Water, Landbouw is belast met het formuleren van het beleid met betrekking tot het milieubeheer voor het compartiment water, waaronder de kwaliteit van het grondwater en het veiligstellen van een duurzame drink- en industriewatervooziening. Voorts houdt de directie zich bezig met het bevorderen van duurzame landbouw, gekenmerkt door ecologisch inpasbare emissies naar water, bodem en lucht. De directie is belast met het doelgroepmanagement voor de nutssector drink- en industriewatervoorziening en voor de landbouw; alsmede met de coördinatie van de thema's verdroging en vermesting.

 • 6.3

  Directie Geluid en Verkeer (GV)

  De directie Geluid en Verkeer is belast met het formuleren en (doen) uitvoeren van het beleid met betrekking tot het voorkomen en beperken van geluidhinder en coördineert het thema verstoring. Voorts draagt de directie zorg voor het doelgroepmanagement verkeer (weg-, rail-, luchtverkeer, scheepvaart en overige mobiele bronnen).

 • 6.4

  Directie Lucht en Energie (LE)

  De directie Lucht en Energie is belast met het formuleren van het beleid met betrekking tot het milieubeheer van het compartiment lucht. Tot de taken behoort voorts het doelgroepmanagement voor de raffinaderijen en de energiesector, alsmede de coördinatie van de thema's verandering van klimaat en verzuring.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 7.0 De Hoofddirectie ketenbeheer en Milieuzorg (HDK) heeft tot werkgebied:

  • -

   integraal ketenbeheer van stoffen, produkten en afvalverwijdering;

  • -

   doelgroepmanagement industrie, afvalverwijderingsbedrijven, bouw, consumenten en detailhandel;

  • -

   thema-coördinatie verwijdering en verspreiding.

 • 7.1

  Directie Afvalstoffen (A)

  De directie is belast met het ontwikkelen en bevorderen van preventie en hergebruik van afvalstoffen en het formuleren en (doen) uitvoeren van het afvalverwijderingsbeleid. Tot deze taken behoort het doelgroepmanagement van de afvalverwerkingsbedrijven en de coördinatie van het thema verwijdering.

 • 7.2

  Directie Industrie, Bouw, Produkten, Consumenten (IBPC)

  De directie is belast met het doelgroepmanagement voor de industrie en overige bedrijfstakken, de bouw en de consumenten en detailhandel. Tot de taken behoort het bevorderen van de bedrijfsinterne milieuzorg. Voorts is de directie met het ontwikkelen van produktenbeleid en de beleidscoördinatie van de implementatie van dit beleid.

 • 7.3

  Directie Stoffen, Veiligheid, Straling (SVS)

  De directie is belast met de beheersing van de milieurisico's van stoffen, inclusief radioactieve stoffen. Tot de taken behoort voorts de coördinatie van de beleidsontwikkeling ten aanzien van het thema verspreiding van milieubelastenden stoffen. De output van deze directie vormt tevens het normatieve kader voor de milieukwaliteitseisen die in hoofddirectie Milieukwaliteit en Emissiebeleid worden ontwikkeld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 8.0 De Hoofddirectie Algemeen Milieubeleid (HDA) heeft tot werkgebied:

  • -

   algemene strategische beleidsvorming t.b.v. het beheren van het milieu;

  • -

   algemene juridische en economische beleidsvorming;

  • -

   algemene beleidsvorming t.a.v. de ontwikkeling en de inzet van milieubeleidsinstrumenten;

  • -

   ontwikkeling en coördinatie van het Nederlandse buitenlandse milieubeleid en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen van het internationale milieubeleid;

  • -

   coördineren van het milieubeleid op rijksniveau ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid van andere overheden, o.m. tot uiting komende in een gebiedenbeleid;

  • -

   de integratie van het milieubeleid in andere beleidsterreinen in het bijzonder in de ruimtelijke ordening;

  • -

   thema-coördinatie Verspilling

 • 8.1

  Directie Bestuurszaken (B)

  De directie Bestuurszaken is belast met de ontwikkeling van het instrumentarium van het algemene milieubeleid en het verlenen van juridische ondersteuning aan de overige DGM-onderdelen. Voorts behoort tot de taken het ontwikkelen, optimaliseren en beheren van economisch instrumentarium ten behoeve van het milieubeleid en het ontwikkelen van een samenhangend milieutechnologiebeleid. De directie is tevens belast met de beleidscoördinatie ten aanzien van overige overheden, het coördinatiepunt ruimtelijke ordening en gebiedenbeleid, de uitvoering en ontwikkeling van de milieutoets en de vergroting van het maatschappelijk draagvlak en de milieu-educatie.

 • 8.2

  Directie Internationale Milieuzaken (IMZ)

  De directie IMZ is belast met het ontwikkelen van internationaal milieubeleid en het opbouwen en onderhouden van contacten met internationale instanties op milieugebied, het voeren van internationaal overleg gericht op internationale besluitvorming en het coördineren van de inbreng van de overige (hoofd)directies in internationaal verband. Voorts behoort hiertoe het bijdragen aan de interdepartementale afstemming.

 • 8.3

  Directie Strategische Planning (SP)

  De directie Strategische Planning is belast met het – in samenspraak met de andere onderdelen van DGM en andere relevante onderdelen van de rijksdienst – ontwikkelen van de strategische milieubeleidsplanning, het opstellen van het jaarlijkse milieuprogramma, het verkennen van nieuwe vraagstukken in het milieubeleid, waaronder het thema verspilling, alsmede de begeleiding en bewaking van de implementatie van strategische plannen en programma's door DGM en andere onderdelen van de rijksdienst.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) heeft als hoofdtaken:

 • -

  het ten behoeve van de minister van VROM toetsen en bevorderen van de kwaliteit van het milieubeleid en de uitvoering ervan;

 • -

  het bevorderen van milieuhygiënisch verantwoord bestuur en het beheer door overheidsinstanties die zijn belast met de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving;

 • -

  het uitoefenen van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De beschikkingen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nr. 23189001 d.d. 1 februari 1989 en nr. MFA/16190001 d.d. 16 januari 1990 worden ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Organisatiebeschikking VROM nr. 1128273, zoals vastgesteld op 1 november 1986, wordt aangepast conform het gestelde in artikel 1.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze beschikking werkt terug tot 1 januari 1992.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de hoofden van de centrale Directies en de hoofden van dienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de hoofden van de in artikel 1 genoemde dienstonderdelen, de Inspectie der Rijksfinanciën en de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën, alsmede aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 17 februari 1992

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

R. den Dunnen

Naar boven