Gemeentewet

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGemw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005416
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang
 3. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs
 4. Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht
 5. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 6. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 7. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 8. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 9. Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
 10. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 11. Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 12. Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding
 13. Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie
 14. Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting
 15. Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie
 16. Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010
 17. Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden
 18. Intrekkingsregeling BZK 2004
 19. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 20. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 21. Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997
 22. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 23. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 24. Uitvoeringsbesluit WNT
 25. Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019
 26. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)
 27. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)
 28. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (wijzigingen interne sturing door provinciale staten en raad, enz.)
 29. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. (invoering verplicht schatkistbankieren)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)
 31. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 32. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
 33. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel
 34. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)
 35. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)
 36. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)
 37. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (verhoging diverse vergoedingen en harmonisatie rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers)
 38. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
 39. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders
 40. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders
 41. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 2. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor gemeenten
 3. Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd burgemeesters

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.4
 3. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet
  Artikelen: IX, VIII
 4. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 3.64, 4.46, 5.23, 5.24, 5.42
 6. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 7. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikel: 163c
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 9:17
  Bijlage: 1
 9. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels toezichtkader uitvoering Wet Kinderopvang
  Tekst: tekst
 11. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 12. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
  Artikel: 1
 14. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
  Artikel: 1
 15. Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst
  Artikel: 2
 16. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 20. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 22. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 23. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor gemeenten
  Tekst: tekst
 24. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 25. Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters
  Tekst: tekst
 26. Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd burgemeesters
  Tekst: tekst
 27. Circulaire wijzigingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2011 (burgemeester, enz.)
  Tekst: tekst
 28. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 29. Faciliteitenregeling Vluchtelingen
  Artikel: 16
 30. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
  Artikel: 8
 31. Intrekkingsregeling BZK 2004
 32. Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet
  Artikelen: XIX, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII
 33. Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen
  Tekst: tekst
 34. Provinciewet
 35. Referenda
  Tekst: tekst
 36. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 13a
 37. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: IV
 38. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VII
 39. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: VI
 40. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 41. Wet algemene regels herindeling
  Artikelen: 4, 60
 42. Wet bodembescherming
  Artikel: 96
 43. Wet extern klachtrecht
 44. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen: 30, 32b, 32g, 32j
 45. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 22
 46. Wet instelling gemeente Lelystad
  Artikel: 24
 47. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 80
 48. Wet opheffing agglomeratie Eindhoven
  Artikel: 10
 49. Wet overdracht taken OGB
  Artikel: III
 50. Wet revitalisering generiek toezicht
 51. Wet terugvordering staatssteun
  Artikel: 2
 52. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
  Artikel: 27
 53. Wet tot instelling van een gemeente Dronten
  Artikel: 22
 54. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
 55. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 443
 56. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Artikel: 2
 57. Wijzigingswet Gemeentewet (verruiming bevoegdheid burgemeester tot inzet van cameratoezicht)
 58. Wijzigingswet Gemeentewet en Wet politieregisters (cameratoezicht op openbare plaatsen)
 59. Wijzigingswet Gemeentewet inzake opneming bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten bij verstoring van de openbare orde
 60. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
 61. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)
  Artikel: IVa
 62. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing preventief toezicht op belastingverordeningen)
 63. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (beperken heffingsbevoegdheid precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)
 64. Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen)
  Artikel: VII
 65. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikel: VII
 66. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: VIII
 67. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI
 68. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
 69. Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast
Terug naar begin van de pagina