Instelling Stuurgroep Decentralisatie Beheer Natte Waterstaatswerken

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 06-03-1992 t/m 30-04-2004

Instelling Stuurgroep Decentralisatie Beheer Natte Waterstaatswerken

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de beschikking van 7 juni 1988, nr. ZA 53629, Hoofddirectie van de Waterstaat, houdende de instelling en samenstelling van de Stuurgroep Decentralisatie Beheer Natte Waterstaatswerken;

Gezien de beschikking van 17 januari 1991, nr. RJI 83288, Hoofddirectie van de Waterstaat, houdende uitbreiding van de taak van de Stuurgroep;

Gelet op de omstandigheid dat de in artikel 1 van voornoemde beschikking verwoorde taken van de stuurgroep nog niet per 1 januari 1992 zijn afgerond;

Gezien de brief van de Minister van Financiën van 4 september 1991, met kenmerk IRF91-956;

Handelend mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretarie [tekstcorrectie :"Staatssecretarie" moet zijn "Staatssecretaris"] van Financiën.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 2 van de beschikking van 17 januari 1991, nr. RJI 83288, wordt in dier voege gewijzigd dat voornoemde beschikking vervalt op 31 december 1992 of zoveel eerder als de stuurgroep haar taak heeft volbracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan mevrouw mr. M. J. H. P. de Bekker wordt eervol ontslag verleend als lid van de stuurgroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Drs. J. Verduijn, medewerker van de sectie Verkeer en Waterstaat van de Inspectie der RijksFinanciën, wordt benoemd tot lid van de stuurgroep als vertegenwoordiger van het Ministerie van financiën.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Staatscourant, wordt gezonden aan:

  • a. betrokkenen

  • b. de Minister van Binnenlandse Zaken

  • c. de Minister van Financiën

  • d. Gedeputeerde Staten van Friesland

  • e. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

  • f. de Voorzitter van de Unie van Waterschappen

  • g. de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland

  • h. de Hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • i. de Secretaris van het Interprovinciaal Overleg

  • j. de Algemene Rekenkamer

's-Gravenhage, 7 februari 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina