Warenwetbesluit Aroma's

[Regeling vervallen per 20-01-2011.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 16-06-2005 t/m 19-01-2011

Besluit van 4 februari 1992, houdende Warenwetbesluit Aroma's

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 juni 1991, VVP/L-U-691089, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's (88/388/EEG) (PbEG L 184) en de Richtlijn van de Commissie van 16 januari 1991 tot aanvulling van bovengenoemde Richtlijn 88/388/EEG (PbEG L 42);

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, 6, onderdeel a, 8, onderdelen a, b en c,12 en 14 van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 december 1990, nr. 14282/(1)5);

De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 1991, nr. W13.91.0379);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 januari 1992, nr. VVP/L-692502, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. aroma's: aromastof, aromatiserend preparaat, verwerkingsaroma en rookaroma, alsmede mengsels daarvan, voor zover deze stoffen of produkten bestemd of geschikt zijn om aan eet- en drinkwaren geur of smaak te geven;

  • b. aromastof: een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, welke is verkregen door:

   • 1°. geschikte fysische, enzymatische of microbiologische procédés uit een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij verwerkt door middel van traditionele wijzen van bereiding van eet- of drinkwaren;

   • 2°. chemische synthese of geïsoleerd door chemische procédés, en welke stof chemisch identiek is met een stof die van nature voorkomt in een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder 1°; dan wel

   • 3°. chemische synthese, maar die chemisch niet identiek is met een stof die van nature voorkomt in een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder 1°;

  • c. aromatiserend preparaat: een al dan niet geconcentreerd produkt met aromatiserende eigenschappen, zijnde een ander produkt dan aromastof;

  • d. verwerkingsaroma: een produkt met aromatiserende eigenschappen, verkregen uit een mengsel van bestanddelen die niet noodzakelijkerwijs zelf aromatiserende eigenschappen bezitten;

  • e. rookaroma: een rookextract dat wordt gebruikt in de traditionele procédés voor het roken van levensmiddelen;

  • f. richtlijn: de Richtlijn van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's (88/388/EEG) (PbEG L 184);

  • g. verordening (EG) 2065/2003: verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's (PbEU L 309).

 • 2 Als aroma's worden niet beschouwd:

  • a. eet- en drinkwaren;

  • b. stoffen die uitsluitend een zoete, zure of zoute smaak hebben;

  • c. stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong met intrinsieke aromatiserende eigenschappen voor zover zij niet worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Het is verboden aroma's welke niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen, te verhandelen of in eet- of drinkwaren te verwerken.

 • 2 Het is verboden aroma's te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding of tot het bezigen van vermeldingen.

 • 3 Het is verboden met gebruikmaking van de in dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan aroma's waaraan die aanduidingen zijn voorbehouden.

 • 4 Het is verboden eet- of drinkwaren te bereiden of te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van aroma's in die eet- en drinkwaren.

§ 2. Bereiding en toelating van aroma's

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Een aromatiserend preparaat mag uitsluitend door geschikte fysische, enzymatische of microbiologische procédés zijn of worden verkregen uit grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij verwerkt door middel van traditionele wijzen van bereiding van eet- of drinkwaren.

 • 2 Een verwerkingsaroma mag uitsluitend, via deugdelijke fabricageprocédés, door verhitting zijn of worden verkregen bij een temperatuur van ten hoogste 180° gedurende ten hoogste 15 minuten. Een van de bestanddelen van het verwerkingsaroma moet tenminste één stikstofamino-molecuul bevatten, terwijl een ander bestanddeel een reducerende suiker moet zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Aroma's moeten voldoen aan de volgende algemene zuiverheidseisen:

  • a. het gehalte aan arsenicum mag ten hoogste 3 mg per kg bedragen;

  • b. het gehalte aan lood mag ten hoogste 10 mg per kg bedragen;

  • c. het gehalte aan cadmium, onderscheidenlijk kwik mag ten hoogste 1 mg per kg bedragen.

 • 2 Het gebruik van aroma's mag niet leiden tot een gehalte aan 3,4-Benzopyreen in voor consumptie gereed zijnde eet- en drinkwaren dat groter is dan 0,03 microgram per kilogram.

 • 3 Het gebruik van aroma's en andere ingrediënten van eet- of drinkwaren met aromatiserende eigenschappen mag niet leiden tot een gehalte aan een of meer van onderstaande stoffen in eet- en drinkwaren in een hoeveelheid die de door Onze Minister voor de desbetreffende stof, en in voorkomend geval voor de desbetreffende eet- of drinkwaar, vastgestelde hoeveelheid overschrijdt: agaricinezuur, aloïne, beta-asaron, berberine, cumarine, cyaanwaterstofzuur, hypericine, pulegon, quassine, safrol en isosafrol, santonine, thujon (alfa en beta).

 • 4 De in het derde lid genoemde stoffen mogen niet als zodanig in eet- en drinkwaren of aan aroma's worden of zijn toegevoegd. Zij mogen slechts in de desbetreffende eet- of drinkwaar aanwezig zijn voor zover zij daarin van nature voorkomen, dan wel voor zover zij afkomstig zijn van toegevoegde aroma's, die uitsluitend zijn verkregen uit produkten van plantaardige of dierlijke oorsprong.

 • 5 De in het derde lid bedoelde hoeveelheden worden vastgesteld ter uitvoering van in of krachtens de richtlijn getroffen maatregelen ter zake.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Onze Minister stelt nadere regels vast ten aanzien van het uitgangsmateriaal, onderscheidenlijk de grondstoffen voor de bereiding van aroma's.

 • 2 Onze Minister kan nadere regels vaststellen die betrekking hebben op de bereidingsmethoden van aroma's.

 • 3 Onze Minister stelt nadere regels vast ten aanzien van toe te laten aromastoffen.

 • 4 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde regels worden vastgesteld ter uitvoering van de krachtens de richtlijn getroffen maatregelen ter zake.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Onze Minister stelt nadere regels vast die betrekking hebben op stoffen of materialen die in aroma's aanwezig mogen zijn en die:

  • a. noodzakelijk zijn voor de bereiding van aroma's;

  • b. mogen worden gebruikt voor het oplossen en verdunnen van aroma's;

  • c. noodzakelijk zijn voor de opslag en het gebruik van aroma's.

 • 2 Onze Minister stelt nadere regels vast die betrekking hebben op de voorwaarden voor het gebruik van de in het eerste lid bedoelde stoffen en materialen.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde regels worden vastgesteld ter uitvoering van krachtens de richtlijn getroffen maatregelen ter zake.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Onze Minister kan ten aanzien van de deugdelijkheid van aroma's nadere regels vaststellen die betrekking hebben op:

  • a. microbiologische criteria;

  • b. specifieke zuiverheidscriteria voor bijzondere aroma's.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde regels worden vastgesteld ter uitvoering van krachtens de richtlijn getroffen maatregelen ter zake.

§ 3. Verhandeling van aroma's

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Bij de verhandeling van aroma's mag uitsluitend en moet worden gebezigd de aanduiding "aroma", dan wel de meer specifieke benaming of omschrijving van de betrokken aroma's.

 • 2 Onze Minister kan nadere regels vaststellen die betrekking hebben op de criteria voor de definitie van de in het eerste lid bedoelde meer specifieke benamingen.

 • 3 Onze Minister kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de meer specifieke benamingen voor de aanduiding van de aroma's die uit mengsels van aromatiserende preparaten en aromastoffen bestaan.

 • 4 Onze Minister kan voorts nadere regels stellen die betrekking hebben op de aanduiding van aroma's die zijn bestemd voor de verhandeling aan de eindverbruiker of aan een instelling.

 • 5 De in het tweede, derde en vierde lid bedoelde regels worden vastgesteld ter uitvoering van krachtens de richtlijn getroffen maatregelen ter zake.

 • 6 Indien de aanduiding een verwijzing bevat naar een eet- of drinkwaar of een uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's, mag in die verwijzing het woord "natuurlijk" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, uitsluitend worden gebruikt voor zover het aromatiserende bestanddeel is geïsoleerd door geschikte fysische procédés dan wel enzymatische of microbiologische procédés of door traditionele bereidingswijzen van eet- en drinkwaren, uitsluitend of vrijwel uitsluitend uitgaande van de betrokken eet- of drinkwaar of het betrokken uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Indien de aroma's als zodanig niet zijn bestemd voor de eindverbruiker of instellingen, moet, onverminderd artikel 8, bij de verhandeling worden gebezigd de opsomming, in dalende volgorde van de gewichtshoeveelheid, van de aanwezige aromatiserende bestanddelen volgens onderstaande indeling:

 • 2 Onverminderd het eerste lid, mag het woord "natuurlijke" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, uitsluitend worden gebruikt voor aroma's waarvan de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende stoffen bevat als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, of aromatiserende preparaten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Indien de aroma's als zodanig niet zijn bestemd voor de eindverbruiker of instellingen, moeten, onverminderd de artikelen 8 en 9, bij de verhandeling de volgende vermeldingen worden gebezigd:

 • a. de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, verpakker of van een in het gebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is gevestigde verkoper, waarbij voor rechtspersonen de vermelding van het adres mag worden vervangen door de vermeling van de plaats van de vestiging;

 • b. De vermelding "voor levensmiddelen", dan wel een meer specifieke vermelding inzake de toepassing in de eet- en drinkwaar waarvoor het aroma bestemd is;

 • c. in geval van een mengsel van aroma's met andere stoffen of materialen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen b en c, de opsomming in dalende volgorde van de gewichtshoeveelheid in het mengsel van:

  • 1°. de aanwezige aroma's volgens de indeling opgenomen in artikel 9, eerste lid;

  • 2°. de naam van de andere stoffen of materialen of, in voorkomend geval, het EG-nummer daarvan;

 • d. informatie over elk ingrediënt of groep van ingrediënten, waarvoor in een eet- of drinkwaar een kwantitatieve beperking geldt, aan de hand waarvan de koper kan voldoen aan enigerlei voor de desbetreffende eet- of drinkwaar geldend wettelijk voorschrift ter zake;

 • e. de netto-hoeveelheid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Indien de aroma's als zodanig zijn bestemd voor de eindverbruiker, moeten bij de verhandeling de volgende vermeldingen worden gebezigd:

  • a. de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, verpakker of een in het gebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is gevestigde verkoper, waarbij voor rechtspersonen de vermelding van het adres mag worden vervangen door de vermelding van de plaats van de vestiging;

  • b. De vermelding "voor levensmiddelen", dan wel een meer specifieke vermelding inzake de toepassing in de eet- of drinkwaar waarvoor het aroma bestemd is;

  • c. de vermelding "aroma", dan wel een meer specifieke omschrijving van het aroma;

  • d. in geval van een mengsel van aroma's met andere stoffen of materialen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen b en c, de opsomming in dalende volgorde van de gewichtshoeveelheid in het mengsel van:

   • 1°. de aanwezige aroma's volgens de vermelding als voorgeschreven onder c;

   • 2°. de naam van de andere stoffen of materialen of, in voorkomend geval, het EG-nummer daarvan;

  • e. een aanduiding betreffende de produktiepartij;

  • f. de netto-hoeveelheid;

  • g. de datum van minimale houdbaarheid;

  • h. een aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik;

  • i. de plaats van oorsprong of herkomst, indien de afwezigheid hiervan de eindverbruiker kan misleiden omtrent de werkelijke oorsprong of herkomst van het produkt.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, onder c, mag het woord "natuurlijk" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, uitsluitend worden gebruikt voor aroma's waarvan het aromatiserend bestanddeel uitsluitend aromatiserende stoffen bevat als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b,, of aromatiserende preparaten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c.

 • 3 Indien de vermelding van een aroma een verwijzing bevat naar een eet- of drinkwaar of een uitgangsmateriaal voor een aroma, mag het woord "natuurlijk" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, uitsluitend worden gebruikt indien het aromatische bestanddeel uitsluitend is verkregen door geschikte fysische, enzymatische of microbiologische procédés of door middel van traditionele wijzen van bereiding van eet- of drinkwaren, uitsluitend of bijna uitsluitend de eet- of drinkwaar of het uitgangsmateriaal voor het aroma waarnaar verwezen wordt.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 De in de artikelen 8, 9, 10 en 11 bedoelde aanduidingen, onderscheidenlijk vermeldingen moeten in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal zijn gesteld, tenzij andere maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat deze ter zake passend worden ingelicht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, behoeven de in artikel 9, eerste lid, bedoelde opsomming, alsmede de in artikel 10, onderdelen c en d, bedoelde vermeldingen slechts voor te komen op de handelsdocumenten die de desbetreffende aroma's vergezellen of die tegelijkertijd met of vóór de aflevering worden verzonden. In dat geval moet de volgende vermelding goed zichtbaar op de verpakking of de recipiënt worden gebezigd: "bestemd voor de vervaardiging van levensmiddelen, niet voor de verkoop in het klein".

§ 4. Gebruik van aroma's

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Onze Minister stelt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nadere regels vast met betrekking tot het gebruik van aroma's, die de volgende onderwerpen betreffen:

  • a. de ten hoogste toegelaten hoeveelheid van het betrokken aroma, of van de betrokken categorie van aroma's, die in eet- of drinkwaren in het algemeen aanwezig mag zijn;

  • b. in voorkomend geval welke beperking voor wat betreft het gebruik in eet- of drinkwaren, of categorieën van eet- of drinkwaren van toepassing is.

 • 2 Ten aanzien van de eet- of drinkwaar waarvoor op grond van artikel 14 of 16 van de Warenwet (Stb. 1935, 793) regels van kracht zijn die uitdrukkelijk mede aroma's tot onderwerp hebben zoals in dit besluit bedoeld, blijven, in plaats van de krachtens het eerste lid vast te stellen regeling, de bedoelde regels van toepassing, totdat zij uitdrukkelijk worden ingetrokken.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Artikel 13a

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Als bevoegde instantie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van verordening (EG) 2065/2003, wordt aangewezen de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot aroma's, onderscheidenlijk met betrekking tot eet- of drinkwaren waaraan aroma's zijn toegevoegd, al dan niet is voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden aangewezen chromatografische scheidingsmethoden alsmede fysische, biologische en chemische isolatiemethoden.

 • 2 Onze Minister kan omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden nadere regels stellen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Het Geur- en smaakstoffenbesluit (Warenwet) (Stb. 1979, 396) wordt ingetrokken.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, blijven de krachtens artikel 2, derde lid, van het Geur- en smaakstoffenbesluit (Warenwet) vastgestelde regels van kracht totdat zij uitdrukkelijk worden ingetrokken, met uitzondering van de regels voor wat betreft de stoffen agaricinezuur, beta-asaron, blauwzuur, cumarine, hypericine, pulegon, quassine, safrol, thujon en benz(a)pyreen.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Aroma's welke voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de dag voor het in werking treden van dit besluit, mogen worden verhandeld en bij de bereiding van eet- of drinkwaren worden gebruikt tot 1 juni 1992.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 20-01-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Warenwetbesluit Aroma's.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 4 februari 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de twaalfde maart 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven